From Bitty Parakeet, 5 Months ago, written in Text.
Embed
 1. Абакум (Абакумович, Аба-
 2. кумівна) і Авакум (Аваку-
 3. мович, Авакумівна) — Аба¬
 4. кум, Авакум
 5. Абрам див. Аврам
 6. Авакум див. Абакум
 7. Август (Августович, Авгу-
 8. стівна) — Август
 9. Августйн (Августйнович, Ав-
 10. густйнівна) — Августйн
 11. Авенір, -ра (Авенїрович, Аве-
 12. нірівна) — Авенйр
 13. Аверкій див. Оверкій
 14. Авер’ян див. Овер’ян
 15. Авйло див. Вавйло
 16. Авксентій (Авксенті йович,
 17.  
 18. Авксентіївна) і Овксентій
 19. (Овксенті йович, Овксенті -
 20. ївна), Овксент (Овксенто-
 21. вич, Овксентівна), Оксент
 22. (Оксентович, Оксентівна),
 23. розм. Овксен (Овксенович,
 24. Овксенівна), Оксен (Оксено-
 25. вич, Оксенівна) — Авксен-
 26. тий
 27.  
 28. Аврам (Аврамович, Аврамів-
 29. на), Оврам (Оврамович, Ов-
 30.  
 31.  
 32. ІМЕНА
 33.  
 34. рамівна), рідше Абрам (Аб-
 35. рамович, Абрамівна) — Ав¬
 36. рам, рідше Абрам, стар.
 37. Аврамий
 38.  
 39. Автоном (Автономович, Ав-
 40. тономівна) — Автоном
 41. Агапій (Агапійович, Агапіїв-
 42. на) — Агапий, Агафий,
 43. розм. Агап
 44.  
 45. Агапіт (Агапїтович, Агапі-_]
 46. тівна) — Агапйт
 47. Агапон див. Агафон
 48. А гафангел (Агафан гел ович,
 49.  
 50. Агафангелівна), рідше Ага-
 51. тангел (Агатангелович, Ага-
 52. тангелівна) — Агафангел
 53. Агафон (Агафонович, Агафб-
 54. нівна) і Агапон (Агапоно-
 55. вич, Агапонівна), розм. Га¬
 56. лон (Гапонович, Гапонів-
 57. на)—Агафон
 58.  
 59. Агафоник (Агафбникович, Ага-
 60. фбниківна) — Агафоник
 61. Адам (Адамович, Адамівна) —
 62. Адам
 63.  
 64. Адась від Адам
 65.  
 66. Адбльф (Адбльфович, Адбль-
 67. фівна) — Адбльф
 68.  
 69.  
 70. 19
 71.  
 72.  
 73.  
 74. Адріан (Адріанович, Адріа-
 75. нівна), рідше Андріан (Ан-
 76. дріанович, Андріанівна),
 77. Андріян (Андріянович, Ан-
 78. дріянівна) — Адриан, рід¬
 79. ше Андриан, Андриян.
 80. Азарій (Азарійович, Азаріїв-
 81. па) — Азарин, Азарин
 82. Алфей (Алфейович, Алфеїв-
 83. на) і Алфій (Алфійович, Ал-
 84. фіївна) — Алфей, Алфгій
 85. Альберт (Альбертович, Аль-
 86. бертівна) — Альберт
 87. Альбін (Альбінович, Альбї-
 88. нівна) — Альбйн
 89. Альвіан (Альвіанович, Аль- •
 90. віанівна) — Альвиан
 91. Альфонс (Альфонсович, Аль-
 92. фонсівна) — Альфонс
 93. Альфред (Альфредович, Аль-
 94. фредівна) — Альфред
 95. Амвросій (Амврбсійович, Ам-
 96. вросіївна) і Амбрбсій (Амб-
 97. російович, Амбросіївна),
 98. розм. Амбрось (Амбрбсьо-
 99. вич, Амбросівна) — Амвро-
 100. сий
 101.  
 102. Амос (Амбсович, Амосівна) —
 103. Амос
 104.  
 105. Амфілохій (Амфіл ох і йович,
 106. Амфілохіївна) — Амфило-
 107. хий
 108.  
 109. Анадій (Анадійович, Анаді-
 110. ївна) — Анадий
 111. Ананій (Ананійович, Анані-
 112.  
 113.  
 114. ївна), розм. Анань (Ананьо-
 115. вич, Ананівна) — Ананий,
 116. рідше Анания
 117.  
 118. Анастасій (Анастасійович,
 119. Анастасіївна), Анастас
 120. (Анастасович, Анастасівна),
 121. розм . Настас (Настасо-
 122. вич, Настасівна) — Анаста-
 123. сий
 124.  
 125. Анат6лїй (Анатблійович, Ана¬
 126. толіївна) і Анатоль (Ана-
 127. тбльович, Анатблівна) —
 128. Анатблий
 129.  
 130. Андріан див . Адріан
 131. Андрій (Андрійович, Андрі¬
 132. ївна) — Айдрей
 133.  
 134. Андрійко від Андрій
 135.  
 136. Андріян див. Адріан
 137.  
 138. Андріяш від Андрій
 139.  
 140. Андрон (Андрбнович, Андрб-
 141. нівна) — Андрон
 142. А ндро ник (А ндр он и кович,
 143.  
 144. Андрбниківна) —Андрбник
 145.  
 146. Андрунь, Андрусь, Андрушко від
 147. А н д р їй
 148.  
 149. Аникйта (Аникйтович, Ани-
 150. кйтівна) — Аникйта, стар.
 151. Ианикйт
 152.  
 153. . Анйкій див. Онйкій
 154. Антйп (Антнпович, Антйпів-
 155. на) — Антйп
 156.  
 157. Антйпко від Антйп
 158.  
 159.  
 160.  
 161.  
 162. 20
 163.  
 164.  
 165.  
 166. Антін див . Антон
 167.  
 168. Лнтінко від А н т 6 л
 169.  
 170. Антон і Антін, -тбна (Анто¬
 171. нович, Антонівна), рідше
 172. Антонім (Антбнійович, Ан-
 173. тбніївна) — Антон, • Антб-
 174. ний
 175.  
 176. Антонін (Антонінович, Анто-
 177. нінівна) — Антонйн
 178.  
 179. Антось, Антосьо від А н т 6 н
 180. Антох розм. заст. див. Антон
 181. Антошко, Антоша від Антон
 182.  
 183. Аполлінарій (Аполлінарійо-
 184. вич, А-поллінаріївна) —
 185. Аполлинарий
 186.  
 187. Аполлон (Аполлонович, Апол-
 188. лонівна) і Аполлон і й (Апол-
 189. лонійович, Аполлбніївна) —
 190. Аполлон, Аполлоний
 191. Ардаліон (Ардаліонович, Ар-
 192. даліонівна) — Ардалион
 193. Арефа (Арефович, Арефівна),
 194. Орефд (Орефович, Орефів-
 195. на) і Арефій (Арефійович,
 196. Арефіївна), Орефіи (Оре-
 197. фійович, Орефіївна) —Аре¬
 198. фа, Арефий
 199.  
 200. Арехта розм. заст. див. Арефа
 201.  
 202. Аристарх (Аристархович,
 203. Аристархівна) — Аристарх
 204. Аристйд (Аристйдович, Ари-
 205. ' стйдівна) — Аристйд
 206.  
 207.  
 208. Аркадій (Аркадійович, Арка-
 209. діївна) — Аркадий
 210. Арнольд (Арнбльдович, Ар-
 211. нбльдівна) — Арнольд
 212. Арсен (Арсенович, Арсенів-
 213. на) і Арсеній (Арсенійович,
 214. Арсеніївна), розм. Арсень
 215. (Арсен ьович, Арсенівна) —
 216. Арсений
 217.  
 218. Артем (Артемович, Артемів-
 219. на) і Артемій (Артемійович,
 220. Артеміївна) —Артемий, Ар¬
 221. тем
 222.  
 223. Артембн (Артембнович, Ар-
 224. тембнівна) — Артембн
 225. Артур, -ра (Артурович, Ар-
 226. турівна) — Артур
 227.  
 228. Артюх розм. заст. див. Артем
 229.  
 230. Архйп (Архйпович, Архйпів-
 231. на) — Архйп
 232.  
 233. Архнпко від Архйп
 234.  
 235. Аскалбн (Аскалбнович, Аска-
 236. лонівна) — Аскалбн
 237. Аскбльд (Аскбл ьдович,. Ас-
 238. кбльдівна) — Аскбльд
 239. Асон (Асбнович, Асбнівна) —
 240. Асбн '
 241.  
 242. Атанасій, Атанас, Афанасій
 243. див . Панас
 244.  
 245. Афіноген (Афіногенович, Афі-
 246. ногенівна) — Афиноген
 247. Афон (Афбнович, Афбнівна) і
 248.  
 249.  
 250. 21
 251.  
 252.  
 253.  
 254. Афоній (Афонійович, Афо¬
 255. нії вна) — Афбн, Афоний
 256. Африкан (Африканович, Аф-
 257. риканівна) — Африкан
 258. Ахйллій (Ахйллійович, Ахйл-
 259. ліївна) і Ахйла (Ахйло-
 260. вич, Ахйлівна) — Ахйллий,
 261. Ахйла
 262.  
 263. Б
 264.  
 265. Бартоломій див . Варфоломій
 266. Бенедйкт, Бенедьо, Бенедь
 267. див . Венедйкт
 268.  
 269. Бернард (Бернардович, Бер-
 270. нардівна) — Бернард
 271. Богдан (Богданович, Богда¬
 272. нівна) — Богдан
 273.  
 274. Богданко від Богдан
 275.  
 276. Болеслав (Болеславович, Бо-
 277. леславівна) — Болеслав
 278.  
 279. Боніфатій, Боніфат див . Во-
 280. ніфатій
 281.  
 282. Борйс (Борйсович, Борйсів-
 283. на) — Борйс
 284.  
 285. Борйско, Борйсик від Борйс
 286.  
 287. Борислав (Бориславович, Бо¬
 288. риславівна) — Борислав
 289.  
 290. Боря 1) від Борйс; 2) від Бо¬
 291. ри с л а в
 292.  
 293. Боян (Боянович, Боянівна) —
 294. Боян
 295.  
 296. Броніслав (Брон ісл авович,
 297.  
 298. 22
 299.  
 300.  
 301. Броніславівна) — Брони-
 302. слав
 303.  
 304. Броня, Бронькб від Броні¬
 305. слав
 306.  
 307. Будимйр, -ра (Будимйрович,
 308. Будимйрівна) — Будимйр
 309.  
 310. В
 311.  
 312. Вавйло і Вавйл (Вавйлович,
 313. Вавгілівна), розм. Авйло
 314. (Авйлович, Авйлівна) —
 315. Вавйла
 316.  
 317. Вадик від В а д й м
 318.  
 319. Вадйм (Вадймович, Вадймів-
 320. на) — Вадйм
 321.  
 322. Вакула (Вакулович, Вакулів-
 323. на) — Вукол
 324.  
 325. Валеній (Валенійович, Вале-
 326. ніївна), Валентій (Вален-
 327. тійович, Валентіївна) і Ва-
 328. лент (Валентович, Вален-
 329. тівна) — Валентий, Валент
 330. Валентйн (Валентйнович, Ва-
 331. лентйнівна) — Валентйн
 332. Валентій див. Валеній
 333.  
 334. Валера від Валерій
 335.  
 336. Валеріан див. Валер’ян
 337. Валерій (Валерійович, Вале-
 338. ріївна) — Валерий
 339. Валер’ян (Валер’янович, Ва-
 340. лер’янівна) і Валеріан (Ва-
 341.  
 342.  
 343.  
 344. л ер і анович, В ал ер і ан і в-
 345.  
 346. на) — Валерьян, Валериан
 347.  
 348. Валя 1) від В а л е н т й н; 2)
 349. від Валерій; 3) від В а -
 350. л е р і а н
 351.  
 352. Вальдемар, -ра (Вальдемаро-
 353. вич, Вальдемарївна) —
 354. Вальдемар
 355.  
 356. Валько від Валентйн
 357. Банько, Баня від Іван
 358. Варивон розм. заст. див. І л а ■
 359. р і 6 н
 360.  
 361. Варлам (Варламович, Варла-
 362. мівна), розм. Орлам (Орла-
 363. мович, Орламівна) — Вар-
 364. лаам, Варлам
 365.  
 366. Варлампій (Варлампійович,
 367. Варлампіївна) — Варлам-
 368. пий
 369.  
 370. Варсонофій (Варсонбфійович,
 371. Варсонофіївна) — Варсо-
 372. нофий
 373.  
 374. Варфоломій (Варфоломїйович,
 375. Варфоломіївна), рідше Бар-
 376. толомій (Бартоломійович,
 377. Бартоломіївна) — Варфоло-
 378. мей
 379.  
 380. Василь (Васйльович, Васи¬
 381. лівна) — Васйлий
 382.  
 383. Васйлько від Василь
 384.  
 385.  
 386. Венедйкт (Венедйктович, Ве-
 387. недйктівна) і Бенедйкт (Бе-
 388. недйктович, Бенедйктівна),
 389. розм. Бенедьо, Бенедь (Бе-
 390. недьович, Бенедівна) — Ве¬
 391. недйкт, Бенедйкт
 392. Веніамін (Веніамінович, Ве-
 393. ніамінівна) — Вениамйн
 394. Вергїній (Вергінійович, Вер-
 395. гініївна) — Вергйний
 396. Веремій див . Ярема
 397. Вікентій (Вікентійович, Ві-
 398. кентіївна) і Вікент (Вікен-
 399. тович, Вікентівна) — Ви-
 400. кентий
 401.  
 402. Віктор, -ра (Вікторович, Вік¬
 403. торівна) — Вйктор
 404. Вікторин (Вікторйнович, Вік-
 405. торйнівна) — Викторйн
 406.  
 407. Вікторко від В і к т о р
 408.  
 409. Вілен (Віленович, Віленів-
 410. на) — Вилен
 411.  
 412. Вільгельм (Вільгельмович,
 413. Вільгельмівна) — Вильгельм
 414. Віссаріон (Віссаріонович, Віс-
 415. сарібнівна) — Виссарибн
 416. Віталій (Віталійович, Віта¬
 417. ліївна) — Виталий
 418.  
 419.  
 420. Вассіан (Вассіанович, Вассіа-
 421. нівна) — Вассиан
 422.  
 423. Васюта, Вася, Васьхо від Ва¬
 424. силь
 425.  
 426.  
 427. Віталь від Віталій
 428.  
 429.  
 430. Вітольд (Вітбльдович, Вітбль-
 431.  
 432.  
 433. дівна) —
 434.  
 435.  
 436. Витбль
 437.  
 438.  
 439. і
 440.  
 441.  
 442.  
 443.  
 444. 23
 445.  
 446.  
 447.  
 448. Вітя, Вітько 1) від Віктор;
 449. 2) від Віталій
 450. Владик 1) від Владилен;
 451. 2) від В л а д и с л а в
 452.  
 453. Владилен (Владиленович, Вла-
 454. диленівна) — Владилен
 455. Владислав (Вл адисл авович,
 456.  
 457. Я ття ТШР п ятаігтсЛ Пттятт.
 458.  
 459. V * А V* А-# Л. 1^1 1 ІД І Л. У |/іи ^Цд 1
 460.  
 461. слав
 462.  
 463. Владлен (Владленович, Влад-
 464. ленівна) — Владлен
 465. Влас (Власович, Власівна) і
 466. Улас (Уласович, Уласівна),
 467. рідше Власій (Власійович,
 468. Власіївна) — Влас, рідше
 469. В ласий
 470.  
 471. Вова від Володимир
 472. Володар від В о л о д й м и р
 473.  
 474. Володимир, -ра (Володйми-
 475. рович, Володймирівна) —
 476. Владймир
 477.  
 478. Володймирко, Володкб, Володя,
 479. Володько від В о л о д й м и р
 480.  
 481. Воніфатій (Воніфаті йович,
 482. Воніфатіївна) і Боніфатій
 483. (Бон іфаті йович, Бон іфаті -
 484. ївна), розм. Боніфат (Боні-
 485. фатович, Боніфатівна)—Во-
 486. нифатий, Бонифатий
 487. Всеволод (Всеволодович, Все¬
 488. володівна) — Всеволод
 489. Всеслав (Всеславович, Все-
 490.  
 491.  
 492. славівна) — Всеслав
 493. Вячеслав (Вячеславович, Вя¬
 494. чеславівна) — Вячеслав
 495.  
 496. Г
 497.  
 498. Габро, Гаврик, Гаврйлко від
 499. Г а в р й л о
 500.  
 501. Гаврило (Гаврилович, Гаври¬
 502. лівна) — Гаврийл, Гаврйл,
 503. Гаврйла, розм. Гаврйло
 504. Галактіон (Галактібнович, Га-
 505. лактіонівна), розм . Лахті-
 506. 6н (Лахтібнович, Лахтіб-
 507. нівна) — Галактибн
 508. Гапбн див. Агафон
 509. Гарасйм (Гарасймович, Гара-
 510. сймівна) і Герасйм (Гера-
 511. сймович, Герасймівна) — Ге-
 512. расим
 513.  
 514. Гарасймко, Гарасько від Гара¬
 515. сйм
 516.  
 517. Гедеон (Гедебнович, Гедебнів-
 518. на) — Гедеон
 519.  
 520. Геласій (Геласійович, Гела-
 521. сіївна) — Геласий
 522. Гелій (Гелійович, Геліївна)—
 523.  
 524. ТІ ? о *
 525.  
 526. Гелии
 527.  
 528. Гена 1) від Ге н н ад і й; 2) від
 529. Генріх
 530.  
 531. Генко від Євгеній
 532.  
 533. Геннадій (Геннадійович, Ген-
 534. надіївна) — Геннадий
 535. Генріх (Генріхович, Генріхів-
 536. на) — Генрих
 537.  
 538.  
 539. 24
 540.  
 541.  
 542.  
 543. Геня 1 ) від Геннаді й; 2) від
 544. Є в с т и г н і й; 3) від Є в г € н,
 545. Є в г е н і й
 546.  
 547. Георгій (Георгійович, Геор¬
 548. гіївна) — Георгий
 549.  
 550. Гера 1) від Г е р а с й м; 2) від
 551. Герма н
 552.  
 553. Гераклій (Гераклійович, Ге-
 554. ракліївна) — Гераклий
 555. Герасйм див . Гарасйм
 556.  
 557. Герасько від Г е р а с й м
 558.  
 559. Гервасій (Гервасійович, Гер-
 560. васіївна) — Гервасий
 561. Герман (Германович, Герма-
 562. нівна) — Герман
 563. Гермоген (Гермогенович, Гер-
 564. могенівна) — Гермоген
 565. Гликерій (Гликерійович, Гли-
 566. керіївна) — Гликерий
 567. Гліб (Глібович, Глібівна) —
 568. Глеб
 569.  
 570. Гнат див. Ігнат
 571.  
 572. Гнатко, Гнатусь від Гнат
 573.  
 574. Гонбрій (Гонбрійович, Гонб-
 575. ріївна) — Гонбрий
 576. Гбргій (Гбргійович, Гбргіїв-
 577. на) — Гбргий
 578.  
 579. Гордій (Гордійович, Гордіїв-
 580. на) — Гордей
 581.  
 582. Гордїйко від Г о р д і й
 583.  
 584. Гостомйсл (Гостомйслович, Го-
 585. стомйслівна) — Гостомйсл
 586.  
 587.  
 588. Григорій (Григорович, Гри¬
 589. горівна, рідше Григбрійо-
 590. вич, Григбріївна), розм.
 591. Григор, Грйгір, -гора (Гри¬
 592. горович, Григорівна), Гри-
 593. цько, Гриць — Григбрий
 594.  
 595. Григорко від Г р и г 6 р і й
 596.  
 597. Грйник, Гринь, Гринькб, Грйньо
 598. від Григорій
 599.  
 600. Гриць, Грицькб див. Григорій
 601.  
 602. Грйша від Г р и. г 6 р і й
 603.  
 604. * • Ь /Т^ ' • О 4-І * *М
 605.  
 606. Гурій (Гуршович, Гурпв-
 607. на) — Гурий
 608.  
 609. Гурко від Гурій
 610.  
 611. д
 612.  
 613. Давид (Давйдович, Давйдів-
 614. на) — Давид, Давйд
 615.  
 616. Давйдко від Давйд
 617. Данйлхо від Д а н й л о
 618.  
 619. Данило (Данилович, Данилів¬
 620. на) — Данийл, Данйл, Да-
 621. нйла, розм. Данйло
 622.  
 623. Даня, Данько від Данйло
 624.  
 625. Дарій (Дарійович, Даріїв-
 626. на) — Дарий
 627.  
 628. Дементій (Дементійович, Де-
 629. ментіївна) — Дементий
 630. Демйд (Демйдович, Демйдіє¬
 631. на), стар. Діомйд — Демйд,
 632. стар. Диомйд
 633.  
 634. Демко від Д е м’я н
 635.  
 636.  
 637. 25
 638.  
 639.  
 640.  
 641. Дем’ян (Дем’янович, Дем’я-
 642. нівна) — Демьян,ста/?. Да-
 643. миан
 644.  
 645. Денис (Денйсович, Денйсів-
 646. на) — Денйс, стар. Дионй-
 647. сий
 648.  
 649. Денйско від Денйс
 650.  
 651. П ■•••Л л) ГТ • » Т? Л
 652.  
 653. ^пітіа ому м міри
 654.  
 655. Димитріан (Димитріанович,
 656. Димитріанівна) —Димитри-
 657. ан
 658.  
 659. Діомйд див . Демйд
 660.  
 661. Дмйтрик від Дмитро
 662.  
 663. Дмитро (Дмйтрович, Дмйтрів-
 664. на) — Дмйтрий, рідше Ди-
 665. мйтрий
 666.  
 667. Дми трусь від Дмитро
 668.  
 669. Добромйсл (Добромйслович,
 670. Добромйслівна) — Добро-
 671. мьісл
 672.  
 673. Доброслав (Доброславович, До-
 674. брославівна) — Доброслав
 675. Дометій (Дометійович, Доме-
 676. тіївна), стар. Дометіан —
 677. Дометий; стар . Дометиан
 678. Донат (Донатович, Донатів-
 679. на) — Донат
 680.  
 681. Дорій (Дорійович, Доріїв-
 682. на) — Дорий
 683.  
 684. Дбрко від Ф е д і р
 685.  
 686. Дорофій (Дорофійович, До-
 687. рофіївна) і Дорош (Доро-
 688.  
 689. 26
 690.  
 691.  
 692. шович, Дорошівна), розм.
 693. Дорохтей — Дорофей
 694. Досифій (Досифійович, До-
 695. сифіївна) і Досифей (До-
 696. сифейович, Досифеївна) —
 697. Досифей
 698.  
 699. Е
 700.  
 701. Едмунд (Едмундович, Едмун-
 702. дівна) — Здмунд
 703. Едуард (Едуардович, Едуар-
 704. дівна) — Здуард
 705. Еміліан (Еміліанович, Емілі-
 706. анівна) — Змилиан
 707. Еміль (Емільович, Емїлів-
 708. на) — р Змйль
 709.  
 710. Еммануїл (ЕммануІлович, Ем-
 711.  
 712. мануїлівна) — Зммануйл
 713. Еразм (Еразмович, Еразмів-
 714. на) — Зразм
 715.  
 716. Ераст (Ерастович, Ерастів-
 717. на) — Зраст
 718.  
 719. Ернст (Ернстович, Йрнстїв-
 720. на) і Ернест (Ернестович,
 721. Ернестівна) — Зрнст, Зр-
 722. нест
 723.  
 724. Є
 725.  
 726. Євген (Євгенович, Євгенівна),
 727. рідше Євгеній (Євгенійович,
 728. Євген іївна) — Евгений
 729. Євграф (Євграфович, Євгра-
 730. фівна) — Евграф
 731. Євдокйм (Євдокймович, Єв-
 732.  
 733.  
 734.  
 735. докймівна), розм . Явдокйм
 736. (Я вдок ймович, Я в док йм і в-
 737. на) — Евдокйм
 738.  
 739. Євко 1) Євдокйм; 2) від
 740. Є в м е н; 3) від Євген і под.
 741.  
 742. Євлампій (Євлампійович, Єв-
 743.  
 744. тт алтгт іїпи я\ РО ТТ ОЛТТТТТТТ
 745.  
 746. «диіиііі А САШііІІ 1 А
 747.  
 748. Євлогій (Євлогійович, Євло-
 749. гіївна) — Евлогий
 750. Євмен (Євменович, Євменів-
 751. на) — Евмений
 752. Євсевій (Євсевійович, Євсеві-
 753. ївна) і Овсїй (Овсійович,
 754. Овсіївна), розм. Євсей (Єв-
 755. сейович, Євсеївна) — Евсе-
 756. вий, Евсей
 757.  
 758. Євстахій, Євстафій див . Остап
 759. Євстигній (Євстигнійович, Єв-
 760. стигніївна) — Евстигней
 761. Євстрат (Євстратович, Євстра-
 762. тівна) — Евстрат, Евстра-
 763. тий
 764.  
 765. Євтйм див . Юхим
 766. Євтйхій (Євтйхійович, Євтй-
 767. хіївна), розм. Євтух (Єв-
 768. тухович, Євтухівна), Яв-
 769. тух (Явтухович, Явтухів-
 770. на), стар . Євтихіан — Ев-
 771. тйхий, розм. Евтйх, стар.
 772. Евтихиан
 773.  
 774. Євфіміан (Євфіміанович, Єв-
 775. фіміанівна) — Евфимиан
 776. Євфрасій (Євфрасійович, Єв-
 777. фрасіївна) — Евфрасий
 778.  
 779.  
 780. Євфросйн (Євфросйнович,
 781. Євфросйнівна) і Єфросйн
 782. (Єфросйнович, Єфросйнів-
 783. на) — Евфросйн, Ефросйн
 784.  
 785. Єгор, -ра (Єгорович, Єгорів-
 786. на) — Егбр
 787.  
 788. Єлеазар, -ра (Єлеазарович,
 789.  
 790. ТТПООППІПТто\ і
 791.  
 792. зарович, Єлизарівна) —Еле-
 793. азар, Елизар
 794.  
 795. Єлисей (Єлисейович, Єлисе-
 796. ївна), розм. Ялисей (Яли-
 797. сейович, Ялисеївна) — Ели-
 798. сеи
 799.  
 800. Єлій (Єлійович, Єліївна) —
 801. Елий
 802.  
 803. Єпіфан (Єпіфанович, Єпіфа-
 804. нівна) — Епифан, ' Епифа-
 805. ний
 806.  
 807. Єремія див. Ярема
 808.  
 809. Єрмак див. Єрмолай
 810.  
 811. Єрмйл (Єрмйлович, Єрмйлів-
 812. на) — Ермйл
 813.  
 814. Єрмолай (Єрмолайович, Єр-
 815. молаївна), розм. Ярмолай
 816. (Я рмол айович, Ярмол аїв-
 817. на), рідше Єрмак (Єрмако-
 818. вич, Єрмаківна ) — Ермо-
 819. лай, рідше Ермак
 820.  
 821. Єрофїй (Єрофїйович, Єрофіїв-
 822. на), Єрофей (Єрофейович,
 823. Єрофеївна), розм. Ярош —
 824. Ерофей, стар . Иерофей
 825.  
 826. Є сип розм. заст. див .
 827.  
 828. Осип
 829.  
 830.  
 831. 27
 832.  
 833.  
 834.  
 835.  
 836. Єфим див . Юхйм
 837. Єфрем див . Охрім
 838. Єфросйн див . Євфросйн
 839.  
 840. Ж
 841.  
 842. Женя від Є в г е н, Євгеній
 843. Жора, , Жорж 1) від Г е 6 р г і й;
 844. 2) від Юрій; 3) від Є г 6 р
 845.  
 846. З
 847.  
 848. Захар (Захарович, Захарів¬
 849. на), Захарій (Захарійович,
 850. Захаріївна), розм. Захар-
 851. ко — Захарий, Захар, рідше
 852. Захария
 853.  
 854. Зйгмунд (Зйгмундович, Зйг-
 855. мундівна) — Зйгмунд
 856. Зйгфрід (Зйгфрідович, Зйг-
 857. фрідівна) — Зйгфрид
 858. Зінбвій (Зінбвійович, Зінбвіїв-
 859. на), розм. Зінькб — Зи-
 860. нбвий
 861.  
 862. Зінбн (Зінбнович, Зінбнівна)—
 863. Зинбн
 864.  
 865. Зінь від Зінбвій
 866.  
 867. Зінькб див. Зінбвій
 868. Збсим (Збсимович, Збсимів-
 869. на) — Зосйма
 870.  
 871. Зот (Збтович, Збтівна) — Зот
 872. Збтик (Збтикович, Збтиків-
 873. на) — Збтик
 874.  
 875. 1
 876.  
 877. Іван (Іванович, Іванівна)—
 878. Йван, стар . Иоанн
 879.  
 880.  
 881. Іванко, Іваньо, Івасик, Івась від
 882.  
 883. Іван
 884.  
 885. Івахно розм. заст. див. Іван
 886. Івашко від Іван
 887.  
 888. Івбн див . Іона
 889.  
 890. Ігнась від І г н а т
 891.  
 892. Ігнат (Ігнатович, Ігнатівна),
 893. Гнат (Гнатович, Гнатів-
 894. на) і Ігнатій (Ігнатійович,
 895. Ігнатіївна) — Игнатий, Иг-
 896. нат
 897.  
 898. Ігнашко від Ігнат
 899.  
 900. Ігор, -ря у (Ігорович, Ігорів¬
 901. на) — Игорь
 902. Ієремія див. Ярема
 903. Ієронім (Ієронімович, Ієронї-
 904. мівна) — Иеронйм
 905. Ізмаїл (Ізмаїлович, Ізмаїлів-
 906. на) — Измайл
 907.  
 908. Ізбсим (Ізбсимович, Ізбсимів-
 909. на) — Избсим
 910.  
 911. Ізбт (Ізбтович, Ізбтівна) —
 912. Избт
 913.  
 914. Іларій (Іларійович, Іларіїв-
 915. на) — Иларий
 916.  
 917. Іларібн (Іларібнович, Іларіб-
 918. нівна) і Ларібн (Ларібно-
 919. вич, Ларібнівна) — Илари-
 920. бн
 921.  
 922. Ілаш, Ілашко від Ілля
 923.  
 924. Іліан (Іліанович, Іліанівна)—
 925. Илиан
 926.  
 927.  
 928. 28
 929.  
 930.  
 931.  
 932. Іліодор, -ра (Іліодорович, Ілі-
 933. одбрівна) — Илиодбр
 934. Ілірик (Ілірикович, Іліриків-
 935. на) — Илйрик
 936.  
 937. Іллюша від Ілля
 938.  
 939.  
 940. Ісай (Ісайович, Ісаївна) —
 941. Исай, Исаия
 942.  
 943. Ісак (Ісакович, Ісаківна), розм.
 944. Сакій (Сакійович, Сакіїв-
 945. на), стар. Ісаак — Исак,
 946. стар. Исаак, Исаакий
 947.  
 948.  
 949. І- Л 4 . - Л
 950.  
 951. ілля урии.
 952.  
 953.  
 954. і—г\ /т_
 955.  
 956. іллі; (іллін, ілліь-
 957.  
 958.  
 959. на), розм. Ілько (Ількбвич,
 960. Ільківна) — Илья, стар.
 961. Илия
 962.  
 963. Інокентій (Інокентійович, Іно-
 964. кентіївна) — Иннокентий
 965. Ібв (Ібвич, Ібвівна) і Йов
 966. (Йбвович, Йбвівна) — Ибв
 967. Іона (Ібнович, Ібнівна) і Йбна
 968. (Йбнович, Йбнівна), розм .
 969. Івбн (Івбнович, Івбнівна) —
 970. Ибна
 971.  
 972. Іосій і Іосія (Іосійович, Іосив-
 973. на) — Иосйй, Иосйя ^
 974.  
 975. Іпат (Іпатович, Іпатівна) і
 976. Іпатій (Іпатійович, Іпатіїв-
 977. на) — Ипат, Ипатий
 978. Іполйт (Іполйтович, Іполйтів-
 979. на), розм. Полйт (Полй-
 980. тович, Полйтівна) —* Иппо-
 981. лйт
 982.  
 983. Іраклій (Іраклійович, Ірак-
 984. ліївна) — Ираклий
 985. Іриній (Іринїйович, Іриніїв-
 986. на) — Ириней, Иринйй
 987. Ісаак див. Ісак
 988. Ісав (Ісавович, Ісавівна) —
 989. Исав
 990.  
 991.  
 992. й
 993.  
 994. Йоанйкій див. Онйкій
 995. Йов див. Ібв
 996. Йбна див. Іона
 997. Йосафат (Йосафатович, Йоса-
 998. фатівна) і Осафат (Осафато-
 999. вич, Осафатівна), розм. Са-
 1000. фат (Сафатович, Сафатів-
 1001. на) — Иосафат
 1002. Йосип (Йосипович, Йосипівна)
 1003.  
 1004. і Осип (Осипович, Оси пі в-
 1005. на), рідше Йбсиф (Йбси-
 1006. фович,, Йбсифівна) — Иб-
 1007. сиф, Осип
 1008.  
 1009. К
 1010.  
 1011. Казимйр, -ра (Казимйрович,
 1012. Казимйрівна) — Казимйр
 1013.  
 1014. Казькб йд Казимйр
 1015.  
 1016. Каленик (Каленикович, Ка-
 1017. лениківна) — Каллйник
 1018.  
 1019. Кал єн ь від Каленик
 1020.  
 1021. Калйна (Калйнович, Калй-
 1022. нівна) — Калйна
 1023.  
 1024.  
 1025. 29
 1026.  
 1027.  
 1028.  
 1029. Каліст (Калістович, Кал їстів¬
 1030. на) — Каллйст
 1031. Калістрат (Калістратович, Ка-
 1032. лістратівна) — Каллистрат
 1033. Капітон (Капігбнович, Капі-
 1034. тбнівна) — Капитбн
 1035. Каріон (Каріонович, Каріб-
 1036. нівна) — Карибн
 1037. Карл (Карлович, Карлівна) —
 1038. Карл
 1039.  
 1040. Карпо (Карпович, Карпів-
 1041. на) — Карп
 1042.  
 1043. Карпусь від Карпо
 1044.  
 1045. Касян (Касянович, Касянів-
 1046. на) — Касьян, Кассиан
 1047. Квінтиліан (Квінтиліанович,
 1048. Квінтиліанівна) — Квинти-
 1049. лиан
 1050.  
 1051. Кесар, -ря (Кесарович, Кеса-
 1052. рівна) — Кбсарь, Кесарий
 1053. Кир, -ра (Кйрович, Кйрів-
 1054. на) — Кир
 1055.  
 1056. Кир від Кирило
 1057.  
 1058. Кирей (Кирейович, Киреїв-
 1059. на) — Кирей
 1060.  
 1061. Кйрик (Кйрикович, Кйриків-
 1062. на) — Кйрик
 1063.  
 1064. Кирйлко від Кирило
 1065.  
 1066. Кирило (Кирйлович, Кирй-
 1067. лівна) — Кирйлл, розм . Ки-
 1068. рйла
 1069.  
 1070.  
 1071. Киріак (Киріакович, Киріа-
 1072. ківна) — Кириак, Кирьяк
 1073.  
 1074. Кирко від К и р й л о
 1075.  
 1076. Кім (Кїмович, Кїмівна) —
 1077. Ким
 1078.  
 1079. Кіндрат (Кіндратович, Кін-
 1080.  
 1081. Пгчо'гїоїто^_ \С літ ппоттіті лтт
 1082.  
 1083. и & і иииу сі і її її; ж \\лі "
 1084.  
 1085. Драт
 1086.  
 1087. Кіндратко від Кіндрат
 1088.  
 1089. Клавдій (Клавдійович, Клав-
 1090. діївна) — Клавдий
 1091. Клеоник (Клебникович, Клеб-
 1092. никівна) — Клеоник
 1093. Клим (Клймович, Клймівна)—
 1094. Клим
 1095.  
 1096. Климентій (Климентійович,
 1097. Климентіївна) і Климент
 1098. (Климентович, Климентів-
 1099. на) — Климентий, Климент
 1100.  
 1101. Климко від К л и м
 1102. Климухно розм. заст. див. Клим
 1103. Клймцьо від Клим
 1104. Коли від Микола
 1105.  
 1106. Кбнон (Кбнонович, Кбнонів-
 1107. на), розм . Кбнаш (Кбна-
 1108. шович, • Кбнашівна) — Кб¬
 1109. нон
 1110.  
 1111. Кбнрад (Кбнрадович, Кбнра-
 1112. дівна) — Кбнрад
 1113.  
 1114. Копа від П р о к 6 п і й
 1115.  
 1116. Корнйло (Корнйлович, Кор-
 1117. нйлівна) і Корнйлій (Кор-
 1118.  
 1119.  
 1120. 30
 1121.  
 1122.  
 1123.  
 1124. нйлійович, Корнйліївна) —
 1125. Корнйл, Корнйлйй
 1126. Корній (Корнійович, Корні-
 1127. ївна) — Корней
 1128.  
 1129. Корнїйко від Корній
 1130. Корнусь 1) еід Корнйл о;
 1131. 2) від К о р н і й
 1132.  
 1133. Король (Корбльович, Коро¬
 1134. лівна) — Король
 1135.  
 1136. Кбстик, Костюк, Кбстя еід Ко¬
 1137. стянтин
 1138.  
 1139. Костянтин (Костянтйнович,
 1140. Костянтйнівна) ^Кость (Кб-
 1141. стьович, Кості вна) — Кон¬
 1142. стант йн
 1143.  
 1144. Ксандер розм. заст. див. Олек¬
 1145. сандр
 1146.  
 1147. Ксенофбнт (Ксенофбнтович,
 1148. Ксенофбнтівна) — Ксено¬
 1149. фбнт
 1150.  
 1151. Ксень 1) від О в к с е н; 2) від
 1152.  
 1153. Ксенофбнт
 1154.  
 1155. Кузь, Кузько від Кузьма
 1156.  
 1157. Кузьма -(Кузьмйч, Кузьмів¬
 1158. на) — Кузьма, стар. Кос-
 1159. ма
 1160.  
 1161. Купріян (Купріянович, Куп-
 1162. ріянівна), ' розм. Купер’ян
 1163. (Купер’янович, Купер’янів-
 1164. на), Купрій (Купрійович,
 1165. Купріївна) — Куприян, рід¬
 1166. ше Киприан
 1167.  
 1168.  
 1169. Л
 1170.  
 1171. Лавр, -ра (Лаврович, Лаврїв-
 1172. на) і Лавро, -ра (Лаврович,
 1173. Лаврївна) — Лавр
 1174.  
 1175. Лаврентій (Лаврентійович,
 1176. Лаврентіївна)^ і Лаврїн (Лав-
 1177. рінович, Лаврінівна)—Лав-
 1178.  
 1179. рентий
 1180.  
 1181. Лавро див. Лавр
 1182.  
 1183. Ладим від В о л о д й м и р
 1184. Ладймир розм. заст. див. Во¬
 1185. ло д й м и р
 1186.  
 1187. Лазар, -ря (Лазарович, Ла-
 1188. зарівна)*— Лазарь
 1189.  
 1190. Лазарко від Л а з а р
 1191. Ларивін, Ларизбн розм. заст.
 1192. див. І л а р і б н
 1193.  
 1194. Ларібн див. Іларібн
 1195.  
 1196. Ларкб від Іларібн
 1197.  
 1198. Лахтібн див. Галахтібн
 1199. Лев ( род . Льва) (Львбвич,
 1200. Львівна), розм . Левко
 1201. (Левкбвич, Левківна)—Лев,
 1202. розм. Лев
 1203.  
 1204. Левко див. 1) Лев; 2) Лебнтій
 1205.  
 1206. Левбн розм. заст. див. Лебнтій
 1207. Левусь від Лев
 1208. Лександер розм. заст. див.
 1209. •Олександр
 1210. Лексій розм. заст. див. О л е к-
 1211.  
 1212. ' о
 1213.  
 1214. С 1 И
 1215.  
 1216. Леон (Лебнович, Лебнівна) —
 1217. Лебн
 1218.  
 1219.  
 1220. 31
 1221.  
 1222.  
 1223.  
 1224. Леонард (Леонардович, Лео-
 1225. нардівна) — Леонард
 1226. Леонід (Леонідович, Леонідів¬
 1227. на) — Леонйд
 1228.  
 1229. Леонтій (Леонтійович, Лебн-
 1230. " тіївна) і Леонт (Лебнтович,
 1231. Лебнтівна), розм. Левко
 1232. (Левкбвич, Левківна) —
 1233.  
 1234. П Г О Т“Т ^ _
 1235.  
 1236. ЄОІЇТИИ, Леонт
 1237.  
 1238. Леопольд (Леопбльдович, Лео-
 1239. пбльдівна) — Леопольд
 1240. Лесь див. Олександр
 1241.  
 1242. Лесько від О л е к с а н д р
 1243. Ліфер розм. заст. див. О л е ф і р
 1244.  
 1245. Ч
 1246.  
 1247. Логвин (Лбгвинович, Лбгви-
 1248. нівна) — Лбнгин, Логвин,
 1249. Лбггин
 1250.  
 1251. Лука (Лукйч, Лукївна), розм.
 1252.  
 1253. Лукаш — Лука
 1254. Лукан див . Лукіліан
 1255. Лукаш див . Лука
 1256. Лукій (Лукійович^ Лукіїв-
 1257. на) — Лукйй
 1258.  
 1259. Лукіліан (Лукіліанович, Лу¬
 1260. кіліан івна), рідше Лукан
 1261. (Луканович, Луканівна) —
 1262. Лукиллиан, рідше Лукан
 1263. Лук’ян (Лук’янович, Лук’я-,
 1264. нівна) — Лукьян
 1265.  
 1266. Луцько від Л у к’я н
 1267.  
 1268. Любим (Любймович, Любй-
 1269. мівна) — Любйм
 1270. Любомйр, -ра (Любомйрович,
 1271.  
 1272.  
 1273. Любомйрівна) — Любомйр
 1274.  
 1275. Любомйсл (Любомйслович,
 1276. Любомйслівна) — Любо-
 1277.  
 1278. МЬІСЛ
 1279.  
 1280. Людвіг (Людвігович, Людві-
 1281. гівна) — Людвиг
 1282.  
 1283. Людомйр, -ра (Людомйрович,
 1284. Людомйрівна)— Людомйр
 1285.  
 1286. Льоня 1) від Л е о н і д; 2) від
 1287. Леонтій; 3) від Л е 6 н; 4) від
 1288. Олексій
 1289.  
 1290. м
 1291.  
 1292. Маврикій (Маврйкійович,Мав-
 1293. рйкіївна) і Мавр,-ра (Мав-
 1294. рович, Мавр івна) — Маврй-
 1295. кий, Мавр
 1296.  
 1297. Макар, -ра (Макарович, Ма-
 1298. карівна) — Макар, Мака-
 1299.  
 1300. рий
 1301.  
 1302. Македон (Македбнович, Ма-
 1303. кедбнівна) — Македон, Ма-
 1304. кедоний
 1305.  
 1306. Макровій (Макрбвійович, Ма-
 1307. крбвіївна) — Макрбвий
 1308.  
 1309. Максим (Максймович, Мак¬
 1310. симівна) — Максим
 1311.  
 1312. Максиміан (Максиміанович,
 1313. Максиміанівна) — Макси-
 1314. миан
 1315.  
 1316. Максим і л іан (Ма ксим і л і ано •
 1317. вич, Максиміліанівна) —
 1318. Максимильян, Максимили-
 1319. ан
 1320.  
 1321.  
 1322. 32
 1323.  
 1324.  
 1325.  
 1326. Максймко від М а к с й м
 1327. » •
 1328.  
 1329. Максіан (Максіанович, Мак-
 1330. сіанівна) — Максиан
 1331. Мануїл (Мануїлович, Мануї-
 1332. лівна), розм. Мануйло (Ма-
 1333. нуйлович, Мануйлівна) —
 1334. Мануйл
 1335.  
 1336. Манько від М а н у і л
 1337.  
 1338. Марат (Маратович, Маратів-
 1339. на) — Марат
 1340.  
 1341. Мардарій (Мардарійович, Мар-
 1342. даріївна) /Мардар,-ра (Мар-
 1343. дарович, Мардарівна) —
 1344. Мардарий, Мардар
 1345. Маріан див . Мар’ян
 1346. Маркел, розм . Маркело (Мар-
 1347. келович, Маркелівна) —
 1348. Маркел
 1349.  
 1350. Маркіян (Маркіянович, Мар-
 1351. кіянівна) — Маркиан
 1352. Марко (Маркович, Марків-
 1353. на) — Марк
 1354.  
 1355. Маркусь від Марко
 1356.  
 1357. Мартйн (Мартйнович, Мартй-
 1358. нївна) — Мартьін
 1359. Мартин іан (Мартин і анович,
 1360.  
 1361. Мартиніанівна) і Мартьян
 1362. (Мартьянович, Мартьянів-
 1363. на) — Мартиниан, Мартьян
 1364. Мар’ян (Мар’янович, Мар’я-
 1365. нівна) і Маріан (Маріано-
 1366. вич, Маріанівна) — Марь-
 1367. ян, Мариан
 1368.  
 1369.  
 1370. Матвій (Матвійович, Матві¬
 1371. ївна), розм . Матяш — Мат-
 1372. вей, рідше Матфей
 1373.  
 1374. Матій розм. васт. див . Матвій
 1375.  
 1376. Матяш див . Матвій
 1377.  
 1378. Махтей розм. васт. див. Матвій
 1379. Махтод, Махтодей розм . васт. див.
 1380. М е ф б д і й
 1381. Мацьхб від Матвій
 1382.  
 1383. Мелетій (Мелетійович, Меле-
 1384. тіївна) — Мелетий
 1385. Меней (Менейович, Манеїв-
 1386. на) — Меней
 1387.  
 1388. Меркурій (Меркурійович, Мер-
 1389. куріївна). — Меркурий,
 1390. розм. Меркул
 1391.  
 1392. Мефодій (Мефодійович, Мефб-
 1393. діївна) і Методій (Мето¬
 1394. ді йович, Методіївна) — Ме-
 1395. фодий
 1396.  
 1397. Мечислав (Мечиславович, Ме-
 1398. числавівна) — Мечислав
 1399. Микйта (Микйтович, Микй-
 1400. тівна) —' Никйта
 1401.  
 1402. Микйтка від Микйта х
 1403.  
 1404. Микодйм див. Никодйм
 1405. Микола (Миколайович, Ми¬
 1406. колаївна і рідше Микбло-
 1407. вич, Микблівна), рідше Ми-
 1408. колай (Миколайович, Ми¬
 1409. колаївна) — Николай
 1410.  
 1411.  
 1412. 2 8-298
 1413.  
 1414.  
 1415. 33
 1416.  
 1417.  
 1418.  
 1419. Милан (Миланович, Миланів-
 1420. на) — Милан
 1421.  
 1422. Мйлій (Мйлійович, Мйліїв-
 1423. на ) — Мйлий
 1424.  
 1425. Милослав (Милославович, Ми-
 1426. лославівна) — Милослав
 1427. Мйна (Мйнович, Мйнівна) —
 1428. Мйна
 1429.  
 1430. Миркб 1) від М и р о с л а в; 2) від
 1431. М и р 6 н
 1432.  
 1433. Мирон (Мирбнович, Мирбнів-
 1434. на) — Мирон
 1435.  
 1436. Мирбнко від Мирон
 1437.  
 1438. Мирослав (Мирославович, Ми¬
 1439. рославівна) — Мирослав
 1440.  
 1441. Мирось, Мирбсьо від Мирон
 1442.  
 1443. Мисаїл (Мисаїлович, Мисаї-
 1444. лівна) — Мисайл
 1445.  
 1446. Митро розм. васт. див . Дмитро
 1447.  
 1448. Митрофан (Митрофанович, Ми¬
 1449. трофан івна) — Митрофан
 1450.  
 1451. Михай розм. васт. див. Михайло
 1452.  
 1453. Михайло (Михайлович, Ми¬
 1454. хайлівна) — Михайл, Ми¬
 1455. хайла, розм . Михайло
 1456.  
 1457. Михайлик, Михаль, Михась від
 1458. Михайло
 1459.  
 1460. Михей (Михейович, Михеїв-
 1461. на) — Михей
 1462.  
 1463.  
 1464. Мйхлих від Михайло
 1465. Михтбдь розм. заст. див. М е ф б -
 1466.  
 1467. • і»
 1468.  
 1469. Д І и
 1470.  
 1471. Мишко від Михайло
 1472. Мілько від Омел ько
 1473.  
 1474. Модест (Модестович, Модестів-
 1475. на) — Модест
 1476.  
 1477. Мойсей (Мойсейович, Мой-
 1478. сеївна) і Мусій (Мусійович,
 1479. Мусіївна) — Мойсей
 1480. Мокій (Мбкійович, Мокіїв-
 1481. на) — Мокий, Мокей
 1482. Мстислав. (Мстиславович,
 1483. Мстиславівна) — Мстислав
 1484. Мусій див. Мойсей
 1485.  
 1486. Мусійко від М у с і й
 1487.  
 1488. Н
 1489.  
 1490. Назар, -ра (Назарович, Наза¬
 1491. рівна) — Назар, Назарий
 1492.  
 1493. Назарко від Назар
 1494.  
 1495. Наркйс (Наркйсович, Наркй-
 1496. сівна) і Нарцйс (Нарцисо¬
 1497. вий, Нарцйсівна) — Нар¬
 1498. кйс, Нарцйс
 1499. Настас див. Анастасій
 1500. Натан (Натанович, Натанів-
 1501. на) — Натан
 1502.  
 1503. Наум (Наумович, Наумів-
 1504. на) — Наум
 1505.  
 1506. Нафанаїл (Нафанаїлович, На-
 1507. фанаїлівна) — Нафанайл
 1508. Нектарій (Нектарійович, Нек-
 1509. таріївна) — Нектарий
 1510.  
 1511.  
 1512. 34
 1513.  
 1514.  
 1515. Неон (Небнович, Небнівна) —
 1516. Неон
 1517.  
 1518. Неофіт (Неофітович, Неофї-
 1519. тівна) — Неофйт
 1520. Нестір див . Нестор
 1521.  
 1522. Нестірко від Нестор
 1523.  
 1524. Нестор і Нестір, -тора (Не-
 1525. сторович, Нестор і вна) —
 1526. 1 Нестор
 1527.  
 1528. Никандр, -ра (Никандрович,
 1529. Никандрівна) — Никандр
 1530. Никанор, -ра (Никанбрович,
 1531. Никанбрівна) — Никанор
 1532. Никйфор, -ра (Никйфорович,
 1533. Никйфорівна) і Ничипір,
 1534. -пора (Ничйпорович, Ни-
 1535. чйпорівна) — Никйфор
 1536. Нйкін див . Нйкон
 1537. Никодйм (Никодймович, Ни-
 1538. кодймівна), розм. Микодйм
 1539. (Микодймович, Микодймів-
 1540. на) — Никодйм
 1541. Никола (Никблович, Никблів-
 1542. на) — Никола
 1543.  
 1544. Нйкон і Нйкін, -кона (Нйко-
 1545. нович, Нйконівна) — Нй¬
 1546. кон
 1547.  
 1548. Никтополіон (Никтополібно-
 1549. вич, Никтополібнівна) —
 1550. Никтополибн
 1551.  
 1552. Нил (Нйлович, Нйлівна) —
 1553. Нил
 1554.  
 1555. Нйфонт (Нйфонтович, Нй-
 1556. фонтівна) — Нйфонт
 1557.  
 1558.  
 1559. Ничйпір див . Никйфор
 1560.  
 1561. Ничйпірко від Н и ч й п і р
 1562.  
 1563. О
 1564.  
 1565. Овдій (Овдійович, Овдіїв-
 1566. н а ^ — А в де й, Авяйй
 1567.  
 1568. / " « ' 7 гЛ ***
 1569.  
 1570. Овдїйко від О в д і й
 1571.  
 1572. Оверкій (Оверкійович, Овер-
 1573. кіївна) /Аверкій (Аверкійо-
 1574. вич, Аверкіївна), розм .
 1575. Оверко (Оверкович, Овер-
 1576. ківна) — Аверкий
 1577. Овер’ян (Овер’янович, Овер’я-
 1578. нівна) і Авер’ян (Авер’я-
 1579. нович, Авер’янівна) —
 1580. Аверьян
 1581.  
 1582. Овідій (Овідійович, Овїдіїв-
 1583. на) — Овйдий
 1584.  
 1585. Овксентій, Овксент, Овксен
 1586. див. Авксентій
 1587. О в рам див. Аврам
 1588. Овсій див . Євсевій
 1589. Огей (Огейович, Огеївна) і
 1590. Отій (Огійович, Огїївна) —
 1591. Аггей
 1592.  
 1593. Одам розм. заст. див. А д а м
 1594.  
 1595. Оксент, Оксен див. Авксентій
 1596. Олег (Олегович, Олегівна) —
 1597. Олег
 1598.  
 1599. Олекса див. Олексій
 1600. Олександр, -ра (Олександро-
 1601.  
 1602. 35
 1603.  
 1604.  
 1605. 2 *
 1606.  
 1607.  
 1608.  
 1609. вич, Олександрівна), розм.
 1610. Олесь, Лесь — Александр
 1611.  
 1612. Олексій (Олексійович, Олек¬
 1613. сіївна), розм . Олекса (Олек¬
 1614. сович, Олексівна) — Алек-
 1615. сей, рідше Алексйй
 1616.  
 1617. Олексійко від О л р к г і й
 1618. Олелько від Олександр
 1619.  
 1620. Олесь див. Олександр
 1621.  
 1622. Олесько від Олекса н д р
 1623.  
 1624. Олефір,-ра (Олефїрович, Оле-
 1625. фірівна) — Олефйр
 1626.  
 1627. Олешко від Олексій
 1628.  
 1629. Олімп (Олїмпович, Олїмпів-
 1630. на) — Олймпий, Олймп
 1631.  
 1632. Ол імпіан (Ол імп і анович,
 1633.  
 1634. Олімпіанівна) — Олимпиан
 1635.  
 1636. Омелян (Омелянович, Омеля¬
 1637. нівна) , розм . Омелько —
 1638. Емельян
 1639.  
 1640. Онйкій (Онйкійович, Онйкіїв-
 1641. на) і Анйкій (Анйкійович,
 1642. Анйкіївна), стар . Йоанй-
 1643. кій — Аникей, Анйкий,
 1644. стар. Иоаннйкий
 1645.  
 1646. Онйсим (Онйсимович, Онй-
 1647. симівна), розм . Онйсько —
 1648. Анйсим, Онйсим
 1649.  
 1650. Онисифбр, -ра (Онисифорович,
 1651. Онисифбрівна) — Ониси-
 1652. фбр
 1653.  
 1654. Онйсій (Онйсійович, Онйсіїв-
 1655.  
 1656.  
 1657. на), розм . Онйсько—Онй-
 1658. сий
 1659.  
 1660. Онйсько див. 1) Онйсим;
 1661. 2) Онйсій
 1662.  
 1663. Онопа, Онойко від О н 6 п р і й
 1664.  
 1665. Онопрій (Онопрійович, Оноп-
 1666. ріївна) і Онупрій (Онупрі-
 1667. йович, Онупріївна), Онуф¬
 1668. рій (Онуфрійович, Онуфрі¬
 1669. ївна) — Онуфрий
 1670.  
 1671. Онбшко від О н 6 п р і й
 1672.  
 1673. Онупрій, Онуфрій див . Онбп-
 1674. рій
 1675.  
 1676. Опанас див . Панас
 1677. Орентій (Орентійович, Орен-
 1678. тіївна)— Орентий
 1679. Орест (Орестович, Орестів-
 1680. на) — Орест
 1681.  
 1682. Орефа, Орефій див. Арефа
 1683. Оріон (Оріонович, Оріонів-
 1684. на) — Орибн
 1685.  
 1686. брко від О р ест
 1687.  
 1688. Орлам див . Варлам
 1689. Осафат див. Йосафат
 1690. Осип див. Йосип
 1691.  
 1692. бсипко від (І с и п
 1693.  
 1694. Осія (Осійович, Осіївна) —
 1695. Ос йя
 1696.  
 1697. Оскар, -ра (Оскарович, Оска-
 1698. рівна) —Оскар
 1699. Остап (Остапович, Остапівна)
 1700.  
 1701.  
 1702. 36
 1703.  
 1704.  
 1705. V
 1706.  
 1707.  
 1708.  
 1709. і Євстахій (Євстахійович,
 1710. Євстахіївна), Євстафій
 1711. (Євстафійович, Євстафіїв-
 1712. на), розм. Стахій, Стах —
 1713. Евстафий, рідше Остап
 1714.  
 1715. Остапко від Остап
 1716.  
 1717. Остромйр- -па (Остромйрович,
 1718. Остромйрівна) — Остромйр
 1719. Охрім (Охрімович, Охрімів-
 1720. на) і Єфрем (Єфремович,
 1721. Єфремівна) — Ефрем
 1722.  
 1723. Охрімхо Охрім
 1724.  
 1725. П
 1726.  
 1727. Павлик від Пав л б
 1728.  
 1729. $
 1730.  
 1731. Павлйн (Павлйнович, Пав-
 1732. лйнівна) — Павлйн
 1733.  
 1734. Павличко, Павлйш, Павлій від
 1735. Павло
 1736.  
 1737. Павло (Павлович, Павлів¬
 1738. на) — Павел
 1739.  
 1740. Павлунь, Павлуньо, Пав лусь,
 1741. Павлуша від Павло
 1742.  
 1743. ПаІсій (Паїсійович, Паїсіїв-
 1744. на) — Пайсий
 1745.  
 1746. Паладько від Палладій
 1747.  
 1748. Палладій (Палладійович, Пал-
 1749. ладіївна) —, Палладий
 1750. Памва (Памвович, Памвів-
 1751. на) — Памва
 1752.  
 1753.  
 1754. Памфіл див . ПанфГл *
 1755.  
 1756. Панас (Панасович, Панасів¬
 1757. на) і Опанас (Опанасович,
 1758. Опанасівна), рідше Афа-
 1759. насій (Афанасійович, Афа-
 1760. насіївна), Атанасій (Ата-
 1761. насійович, Атанасіївна),
 1762.  
 1763. Тп ..а «:/т >■ •—
 1764.  
 1765. я апаип ( 1 ана С1ИОВИЧ, 1а-
 1766.  
 1767. насіївна), Атанас (Атанасо-
 1768. вич, Атанасівна), розм . Та-
 1769. нась (Танасьович, Танасів-
 1770. на), Танас (Танасович, Та-
 1771. насівна) — Афанасий
 1772. , Панкрат (Панкратович, Пан-
 1773.  
 1774.  
 1775. кратівна) і Панкратій (Пан-
 1776. кратійович, Панкратіїв-
 1777. на) — Панкратий
 1778. Пантелеймон (Пантелеймоно¬
 1779. вич, Пантелеймонівна),
 1780. Пантелембн (Пантелембно-
 1781. вич, Пантелембнівна), розм,
 1782. Пантелій (Пантелїйович,
 1783. Пантелїївна), Панько —
 1784. Пантелеймон, розм . Пан-
 1785.  
 1786.  
 1787. телей
 1788.  
 1789. Панфіл (Панфїлович, Панфі-
 1790. лівна) і Памфіл (Памфїло-
 1791. вич, Памфїлівна) — Пан-
 1792. фйл, Памфйл
 1793.  
 1794. Парам он (Парамбнович, Па-
 1795. рамбнівна) — Парамбн
 1796.  
 1797. Пармен (Парменович, Пар-
 1798. менівна) — Пармений, Пар¬
 1799. мен
 1800.  
 1801. Парфеній (Парфенійович, Пар-
 1802.  
 1803.  
 1804. 37
 1805.  
 1806.  
 1807.  
 1808. Платбнко від П л а т б н
 1809.  
 1810.  
 1811. феніївна) і Парфентій (Пар-
 1812. фентійович, Парфентіївна),
 1813. Парфен (Парфенович, Пар-
 1814. фенівна), Пархбм і Пархім,
 1815. -хома (Пархбмович, Пархб-
 1816. мівна) — Парфений, Парфен
 1817.  
 1818. Пархімко від П а р х і м
 1819.  
 1820. Пархбм див . Парфеній
 1821. Пафнутій (Пафнутійович,
 1822. Пафнутіївна) — Пафнутий
 1823. Пахом (Пахбмович, Пахбмів-
 1824. на) — Пахом, Пахбмий
 1825.  
 1826. Пашкб від Павло
 1827. їіетрик від Петро
 1828.  
 1829. Петро (Петрович, Петрівна)—
 1830. Петр
 1831.  
 1832. Петрунь, Петруньо, Петрусь від
 1833. Петро
 1834.  
 1835. Петрухно розм . заст. див . П е т -
 1836. Р б
 1837.  
 1838. Петя від Петро
 1839.  
 1840. Пилйп (Пилйпович, Пилипів¬
 1841. на) — Филйпп
 1842.  
 1843. Пилйпко від Пилйп
 1844.  
 1845. Пймон і Пймін, -мона (Пймо-
 1846. нович, Пймонівна) — Пй-
 1847. мен
 1848.  
 1849. Питирйм (Питирймович, Пи-
 1850. тирймівна) — Питирйм
 1851. Платбн (Платбнович, Платб-
 1852. нівна) — Платбн
 1853.  
 1854.  
 1855. Полйт див. їполйт
 1856. Полієвкт (Полієвктович, По-
 1857. лі^вктівна) — Полиевкт
 1858. Полікарп (Полікарпович, По-
 1859. лікарпівна) — Поликарп
 1860. Помпей (Помпейович, Пом-
 1861. пеївна) — Помпей
 1862. Пбнтій (Пбнтійович, Пбнтіїв-
 1863. на) — Пбнтий
 1864.  
 1865. Порфйрій (Порфйрійович,
 1866. Порфйріївна) і Порфйр
 1867. (Порфйрович, Порфйрів-
 1868. на) — Порфйрий
 1869. Потап (Потапович, Потапів-
 1870. на) — Потап, рідше Пота¬
 1871. лий
 1872.  
 1873. Пров (Прбвович, Провівна) —
 1874. Пров, рідше Провий
 1875. Прокбпій (Прокбпійович, Про¬
 1876. коп іївна) і Прбкіп ( род .
 1877. Прбкбпа) (Прокбпович,
 1878. Прокбпівна) — Прокбфий,
 1879. Прокбпий
 1880.  
 1881. Протасій (Протасійович, Про-
 1882. тасіївна) і Протає (Прота-
 1883. сович, Протасівна), розм .
 1884. Протазь — Протасий
 1885. Прбхор, -ра (Прбхорович,
 1886. Прбхорівна) — Прбхор
 1887.  
 1888. Проць, Процькб від Прбкіп
 1889.  
 1890. Птоломей (Птоломейович,
 1891.  
 1892. Птоломеївна) — Птоломей
 1893.  
 1894.  
 1895. 38
 1896.  
 1897.  
 1898. і
 1899.  
 1900.  
 1901.  
 1902.  
 1903. Радивбн див. Родібн
 1904.  
 1905. Радик 1) від Р а д и с л а в; 2) від
 1906. Р а д о м й р
 1907.  
 1908. Радим (Радймович, Радймів-
 1909.  
 1910. тто \ о п тт ии ч
 1911.  
 1912. ииу х идіїт
 1913.  
 1914. Ради слав (Радиславович, Ра-
 1915. диславівна) — Радислав
 1916. Радомйр, -ра (Радомйрович,
 1917. Радомйрівна) — Радомйр
 1918.  
 1919. Радькб від Родібн
 1920.  
 1921. Раймбнд (Раймбидович, Рай-
 1922. мбндівна) — Раймбнд
 1923. Ратмйр, -ра (Ратмйрович, Рат-
 1924. мйрівна) — Ратмйр
 1925.  
 1926. Рафаїл (Рафаїлович, Рафаї-
 1927. лівна) — Рафайл
 1928. Рейнгбльд (Рейн гол ьдович,
 1929.  
 1930. Рейнгбльдівна) — Рейн¬
 1931. гбл ьд
 1932.  
 1933. Рена від Р е й н г б л ь д
 1934. Ригір, Ритор, -гора розм. заст.
 1935. див. Григорій
 1936. Ригорко від Г р и г 6 р і й
 1937.  
 1938. Рбберт (Рббертович, Рббер-
 1939. тівна) — Рбберт
 1940. Родібн (Родібнович, Родібнів-
 1941. на), розм . Радивбн (Радивб-
 1942. нович, Радивбнівна) — Ро-
 1943. дибн, стар. Иродибн
 1944.  
 1945. Рома від Роман
 1946.  
 1947.  
 1948. Роман (Романович, Романів¬
 1949. на) — Роман
 1950.  
 1951. Романно, Ромко від Роман
 1952. Рбстик від Ростислав
 1953.  
 1954.  
 1955. Ростислав (Ростиславович, Ро¬
 1956. стиславівна) — Ростислав
 1957. Рувйм (Рувймович, Рувкмів-
 1958.  
 1959.  
 1960. на) — Рувйм
 1961.  
 1962. Рудольф (Рудбльфович, Ру-
 1963. дбльфівна) — Рудольф
 1964. Руслан (Русланович, Русла-
 1965. нівна) — Руслан
 1966.  
 1967.  
 1968. С
 1969.  
 1970. Сава (Савич, Савівна), розм .
 1971. Савка — Савва
 1972.  
 1973. Саватій (Саватійович, Сава-
 1974. тіївна) — Савватий
 1975. Савел (Савелович, Савелівна)
 1976. і Савел і й (Савелійович, Са¬
 1977. вел іївна) — Савелий, Савел
 1978. Саверій (Саверійович, Саве-
 1979. р іївна) — Саверий
 1980. Савка див . Сава
 1981. Сакій див. Ісак
 1982. Саливбн (Саливбнович, Сали-
 1983. вбнівна) — Селиван
 1984. Самійло (Самїйлович, Самій-
 1985. лівна) — Самуйл, розм. Са¬
 1986. мото
 1987.  
 1988. Самко від Самійло
 1989.  
 1990. Самсбн (Самсбнович, Самсб-
 1991. нівна) — Самсбн
 1992.  
 1993.  
 1994. 39
 1995.  
 1996.  
 1997.  
 1998. Самусь від С а м і й л о
 1999.  
 2000. Сан я, Санько від Ол ексй н д р
 2001.  
 2002. Сафат див. Йосафат
 2003.  
 2004. Сашко, Саша від О л е к с а н д р
 2005.  
 2006.  
 2007. Свирйд (Свирйдович, Свирй
 2008. дівна), Свиридбн (Свиридб
 2009. ковйч, Свиридонївна) і СгтгГ
 2010. ридбн (Спиридбнович, Спи
 2011. ридонівна) — Спиридбн
 2012.  
 2013. Свирйдко від Свирйд
 2014.  
 2015.  
 2016. Свиридон див. Свирйд
 2017. Світлан (Світланович, Світ-
 2018. ланівна) — Светлан
 2019. Світозар, -ра (Світозарович,
 2020. Світозарівна) — Светозар
 2021. Святопблк (Святопбл кович,
 2022.  
 2023. Святопблківна) — Свято¬
 2024. пблк
 2025.  
 2026. Святослав (Святосл авович,
 2027.  
 2028. Святославівна) — Свято¬
 2029. слав
 2030.  
 2031.  
 2032. Сева 1) від Всеволо д; 2) від
 2033. Є в с е в і й
 2034.  
 2035.  
 2036. Севастян (Севастянович, Се-
 2037. вастянівна), рідше Севасті-
 2038. ян (Севастіянович, Сева-
 2039. стіянівна) — Севастьян, рід¬
 2040. ше Севастиан
 2041.  
 2042. Северйн (Северйнович, Севе-
 2043. .рйнівна) — Северйн
 2044. Север’ян (Север’янович, Се¬
 2045. вер’ян івна), рідше Севері-
 2046.  
 2047.  
 2048. ан (Северіанович, Северіа*
 2049. нівна) — Северьян, рідше
 2050. Севериан
 2051.  
 2052. Сезон див. Созбнт
 2053. Селіфан (Селіфанович, Селі-
 2054. фанівна) — Селифан
 2055. Семен (Семенович, Семенів-
 2056.  
 2057. по\ .. _ Гол -гой гтпп Г илдрпи
 2058.  
 2059. А А С4 у Ч^^АУА V» А А у %*» $ • \>< а 4и V
 2060.  
 2061. Семенко, Семкб від Семен
 2062. Сеня, Сень, Сенько, Сеньо 1) від
 2063. Семен; 2) від А р с е н; 3) від
 2064. Ксенофонт
 2065.  
 2066. V
 2067.  
 2068. Серапібн (Серапібнович, Се-
 2069. рапібнівна) — Серапибн
 2070. Серафйм (Серафймович, Сера-
 2071. фгімівна) — Серафйм
 2072. Сергій (Сергійович, Сергіїв¬
 2073. на) — Сергей
 2074.  
 2075. %
 2076.  
 2077. Сергійхо від Сергій
 2078.  
 2079. Сигізмунд (Сигізмундович, Си-
 2080. гізмундівна) — Сигизмунд
 2081. Сйдір, -дора (Сйдорович, Сй-
 2082. дорівна) — Сйдор, Исйдор
 2083.  
 2084. Сидорко від С й д і р
 2085. Сизько від С о з б н т
 2086.  
 2087. Сйла (Сйлович, Сйлівна) —
 2088. Сйла
 2089.  
 2090. Силантій (Силантійович, Си-
 2091. лантіївна) — Силантий
 2092. Сильвестр, -ра (Сильвестро-
 2093. вич, Сильвестр і ви а) —
 2094.  
 2095. Сильвестр
 2096.  
 2097.  
 2098. 40
 2099.  
 2100.  
 2101.  
 2102. Сймон (Симонович, Сймон ів-
 2103. на) — Сймон
 2104.  
 2105. Сисой (Сисбйович, Сисбївна)—
 2106. Сисой
 2107.  
 2108. Слава, Славик, Славко 1 )від Вя¬
 2109. чеслав; 2) від Мирослав
 2110. і под.
 2111.  
 2112. Созонт (Созбнтович, Созбнтів-
 2113. на), Созон (Созбнович, Со-
 2114. збнівна), Сезон (Сезбнович,
 2115. Сезбнівна) — Созонт, Со-
 2116. зон
 2117.  
 2118. Сократ (Сократович, Сокра-
 2119. тівна) — Сократ
 2120. Соловей (Соловейович, Соло-
 2121. веївна) — Соловей
 2122. Соломон (Соломонович, Соло-
 2123. мбнівна) — Соломон
 2124. Сопрон див. Софрон
 2125. Софбн (Софбнович, Софбнів-
 2126. на) — Софоний
 2127. Софрон (Софрбнович, Софрб-
 2128. нівна) і Сопрон (Сопрбно-
 2129. вич, Соп]р6нівна), розм . Суп-
 2130. рун (Супрунович, Супрунів-
 2131. на) -а Софрон, рідше Соф-
 2132. рбний
 2133.  
 2134. Спартак (Спартакович, Спар-
 2135. таківна) — Спартак
 2136.  
 2137. Спирйдко в/дСпиридбн
 2138.  
 2139. Спиридбн див . Свирйд
 2140. Стан іслав (Стан ісл авович,
 2141.  
 2142. Станіславівна) /Стасій (Ста-
 2143.  
 2144.  
 2145. сійович, Стасіївна), розм .
 2146. Стась — Станислав, Стасий
 2147.  
 2148. Стасик від Станіслав
 2149.  
 2150. Стасій, Стась див . Станіслав
 2151.  
 2152. Стасько від Станіслав
 2153.  
 2154. Стахій, Стах див . Остап
 2155. Степан (Степанович, Степа¬
 2156. нівна), рідше Стефан (Сте-
 2157. фанович, Стефанівна), розм .
 2158. Отецько — Степан, Стефан
 2159.  
 2160. Степанко від Степан
 2161.  
 2162. Стефан див. Степан
 2163.  
 2164. Стефанцьо від Стефан
 2165. Стець від Степан
 2166.  
 2167. Отецько див. Степан
 2168. Стоян (Стоянович, Стоянів-
 2169. на) — Стоян
 2170.  
 2171. Стратон (Стратонович, Стра-
 2172. тбнівна ) — Стратон, Стра-
 2173. тбник
 2174.  
 2175. Стьопа від Степан
 2176.  
 2177. Супрун див. Софрон
 2178.  
 2179. Т
 2180.  
 2181. Тадей,'Тадій див~ Фадей
 2182.  
 2183. Талимбн розм. ваш. див. Фи-
 2184. лимон
 2185.  
 2186. Танасій, Танас див. Панас
 2187.  
 2188. Танаско від Танасій
 2189.  
 2190.  
 2191. і
 2192.  
 2193.  
 2194. і
 2195.  
 2196.  
 2197. 41
 2198.  
 2199.  
 2200.  
 2201. Танась див . Панас
 2202. Тарас (Тарасович, Тарасів¬
 2203. на) — Тарас, Тарасий
 2204. Теодор (Теодбрович, Теодб-
 2205. рівна) і Тодор, -ра (Тодбро-
 2206. вич, Тодбрівна) Теодор
 2207. Теоктйст див. Феоктйст
 2208. Теофан див. Феофан
 2209. Теофіл див. Феофіл
 2210. Терентій (Терентійович, Те-
 2211. рентіївна), розм. Терешко,
 2212. Терень — Терентий
 2213.  
 2214. Терех від Т е р е н т і й
 2215.  
 2216. Терешко див. Терентій
 2217. Тилимбн див . Филимон
 2218. Тиміш, Тимко див. Тимофій
 2219. Тймон (Тймонович, Тймонів-
 2220. на) — Тймон
 2221.  
 2222. Тимофій (Тимофїйович, Ти-
 2223. мофіївна), розм . Тиміш,
 2224. -моша, Тимко — Тимофей
 2225. Тимур, -ра (Тимурович, Ти-
 2226. мурівна) — Тимур
 2227. Тит (Тйтович, Тйтівна) — Тит
 2228. Тйхон і Тйхін, -хона (Тйхо-
 2229. нович, Тйхонівна) — Тйхон
 2230.  
 2231. Тишко від Т й х о н
 2232.  
 2233. Тодір розм . заст. див. Федір
 2234.  
 2235. Тодірко від Т о д 6 р
 2236.  
 2237. Тодор див. Теодор
 2238.  
 2239. Тодорко від Тодор
 2240.  
 2241. Тодбс, Тодбсь див. Феодбсій
 2242.  
 2243. Толя від Анатолій
 2244.  
 2245.  
 2246. Тома, Томко розм. заст. див.
 2247. Хома
 2248.  
 2249. Трифілій (Трифілійович, Три-
 2250. філіївна) — Трифйлий
 2251. Трйфон (Трйфонович, Трй-
 2252. фонівна) — Трйфон
 2253.  
 2254. Тронь, Тронько від Т р о х й м
 2255.  
 2256. Трохйм (Трохймович, Тро-
 2257. хймівна) — Трофйм
 2258.  
 2259. Трохймко, Трушко від Т р о х й м
 2260.  
 2261. У
 2262.  
 2263. Улас див. Влас
 2264. Уліян див . Юліан
 2265. Улян (Улянович, Улянів-
 2266. на) — Ульян
 2267.  
 2268. Устйн (Устйнович, Устйнів-
 2269. на і Устйм (Устймович,
 2270. Устймівна), рідше Юстйн
 2271. (Юстйнович, Юстйнівна) і
 2272. Юстйм (Юстймович, Юстй-
 2273. мівна)—Устйн, стар. Иу-
 2274. стйн
 2275.  
 2276. Ф
 2277.  
 2278. Фавгй (Фавійович, Фавіїв-
 2279. на) — Фавий
 2280.  
 2281. Фавст (Фавстович, Фавстівна)
 2282. і Фавстіан (Фавстіанович,
 2283. Фавстіанівна) — Фавст,
 2284. Фавстиан
 2285.  
 2286. Фадей (Фадейович, Фадеївна)
 2287.  
 2288. • ПП г о /гр г о гр
 2289.  
 2290. і Тадеи (Тадеиович, Тадеїв-
 2291.  
 2292.  
 2293. 42
 2294.  
 2295.  
 2296.  
 2297. на), рідше Тадій (Тадїйо
 2298. вич, Тадїївна) — Фадей
 2299. Фалалій (Фалалійович, Фа-
 2300. лаліївна) — Фал алей
 2301. Фаласій (Фаласійович, Фа-
 2302. ласіївна) — Фаласий
 2303. Фантйн (Фантйнович, Фан-
 2304. тйнівна) — Фантйн
 2305. Федір, -дора (Федорович, Фе¬
 2306. дорівна) — Федор, стар.
 2307. Фебдор
 2308.  
 2309. Федїрко, Федорко від Федір
 2310.  
 2311. Федбс, Федбсь див. Феодосій
 2312. Федот (Федотович, Федотів¬
 2313. на) — Федот, стар. Феодбт
 2314. Федул див. Феодул
 2315.  
 2316. Федунцьо, Федя, Федь, Федькб,
 2317. Федьо від Федір
 2318.  
 2319.  
 2320. Феодул (Феодулович, Феоду*
 2321. лівна), розм. Федул (Фе¬
 2322. дул ович, Федулівна) — Фе¬
 2323. одул, розм. Федул
 2324. Феоктйст (Феоктйстович,
 2325. Феоктйстівна) і Теоктйст
 2326. (Теоктйстович, Теоктйстів-
 2327. на) — Феоктйст
 2328. Феофан (Феофанович, Феофа-
 2329. нівна) і Теофан (Теофано-
 2330. вич, Теофанівна) — Феофан
 2331. Феофіл (Феофілович, Феофі-
 2332. лівна) г'Теофїл (Теофїлович,
 2333. Теофілівна) — Феофйл
 2334. Феофілакт (Феофіл актович,
 2335. Феофілактівна) — Феофи-
 2336. лакт
 2337.  
 2338. Ферапонт (Ферапбнтович, Фе*
 2339. рапбнтівна) — Ферапонт
 2340.  
 2341.  
 2342. Фелікс (Феліксович, Фелік-
 2343. сівна) — Феликс
 2344. Фемістоклій (Фемістбклійо-
 2345. вич, Фемістбкліївна) —Фе-
 2346. мистбклей
 2347.  
 2348. Феоген (Феогенович, Феоге-
 2349. нівна) — Феоген
 2350. Феодосій (Феодбсійович, Фео-
 2351. дбсіївна), розм. Федбс (Фе-
 2352. дбсович, Федбсівна), Фе-
 2353. дбсь (Федбсьович, Федб¬
 2354. сівна), Тодбс (Тодбсович,
 2355. Тодбсівна), Тодбсь (Тодб-
 2356. сьович, Тодбсівна) — Фео-
 2357. дбсий, Федбсий
 2358.  
 2359.  
 2360. Фесько від Ф е о д 6 с і й
 2361.  
 2362. Филимбн (Филимбнович, Фи-
 2363. лимбнівна), розм. Тилимбн
 2364. (Тил имбнович, Тил имбн і в*
 2365. на) — Филимбн
 2366. Ф і л адел ьф {Ф іл а дел ьфович,
 2367.  
 2368. Філадельфівна) — Фила-
 2369. дельф
 2370.  
 2371. Філарет (Філаретович, Філа-
 2372. ретівна) — Филарет
 2373. Ф ілогбн ій (Ф і л огбн і йович,
 2374.  
 2375. Філогбніївна) — Филогбний
 2376.  
 2377. Фіма 1) від Ю х й м; 2) від Се¬
 2378. ра ф й м
 2379.  
 2380.  
 2381. 43
 2382.  
 2383.  
 2384.  
 2385. V
 2386.  
 2387.  
 2388. Фірс (Фірсович, Фїрсівна)—
 2389. Фирс
 2390.  
 2391. Флавіан (Флавіанович, Фла-
 2392. віанівна) — Флавиан ,
 2393. Флавін (Флавійович, Фла-
 2394. віївна) — Флавий
 2395. Флегонт (Флегбнтович, Фле-
 2396.  
 2397. ГПНТІпил^ (Їїттогпит
 2398.  
 2399. * X V 1 VI ЧУХХ X
 2400.  
 2401. Флор, -ра (Флбрович, Флб-
 2402. рівна) — Флор
 2403. Флорентйн (Флорентйнович,
 2404. Флорентйнівна) — Флорен¬
 2405. тйн
 2406.  
 2407. Флорентій (Флорентійович,
 2408. Флорентіївна) — Флорен-
 2409. тий
 2410.  
 2411. Флоріан (Флоріанович, Фло-
 2412. ріанівна) і Флорій (Фло-
 2413. рійович, Флоріївна) — Фло-
 2414. риан, Флорий
 2415.  
 2416. Фока (Фокович, Фоківна) —
 2417. Фока
 2418.  
 2419. Фома див . Хома
 2420.  
 2421. Фортунат (Фортунатович,
 2422. Фортунатівна) — Фортунат
 2423. Фбтій (Фотійович, Фотіївна)
 2424.  
 2425. і Фот (Фотович, Фотівна)—
 2426. Фотий, Фот
 2427.  
 2428. Франко (Франкбвич, Фран-
 2429. кївна) — Франкб
 2430.  
 2431. Фрідріх (Фрідріхович, Фрід-
 2432. ріхівна) — Фрйдрих
 2433. Фрол (Фрблович, Фрблівна)—
 2434. Фрол
 2435.  
 2436.  
 2437. X
 2438.  
 2439. Халимон розм. васт. див. Фи-
 2440. лимон
 2441.  
 2442. Харйсим (Харйсимович, Ха-
 2443. рйсимівна) — Харйсим
 2444. Харитон і Харитін, -тона (Ха-
 2445. ритбнович, Харйгбнівна),
 2446. розм . Харко —Харитон
 2447. Харламп (Харлампович, Хар-
 2448. лампівна), розм . Харлам
 2449. (Харламович, Харламів-
 2450. на) — Харлампий, Хар¬
 2451. ламп, рідше Харалампий
 2452. Хома (Хомйч, розм. Хбмович;
 2453. ХомГвна), рідше Фома (Фо-
 2454. мйч, Фомївна) — Фома
 2455.  
 2456. Хомусь від X о м £
 2457.  
 2458. Хрисан, Хрисант розм. васт. див.
 2459. X р и с £ н ф
 2460.  
 2461. Хрисанф (Хрисанфович, Хри-
 2462. санфівна) — Хрисанф
 2463. Христия н (X ристиянович,
 2464.  
 2465. Християнівна)— Христиан
 2466. Христофор, -ра (Христофбро-
 2467. вич, Христофор івна) —
 2468.  
 2469. Христофор
 2470.  
 2471. Ч
 2472.  
 2473. Чеслав (Чеславович, Чесла-
 2474. вівна) — Чеслав
 2475.  
 2476. Чіпка від Н и ч й п і р
 2477.  
 2478.  
 2479.  
 2480. ш
 2481.  
 2482. Шура від Олександр
 2483.  
 2484. Ю
 2485.  
 2486. Ювеналій (Ювен ал і йович,
 2487.  
 2488. Ювеналіївна) — Ювеналий
 2489. Юзеф (Юзефович, Юзефів-
 2490. на) — Юзеф
 2491.  
 2492. Юзя, Юзько, Юзьо від Юзеф
 2493.  
 2494. Юліан (Юліанович, Юліанів-
 2495. на) і Уліян (Уліянович,
 2496. Уліянівна) — Юлиан
 2497.  
 2498. Юлій (ІОлійович, Юліїв-
 2499. ^на) — Юлий, стар., Иулий
 2500.  
 2501. Юліус (Юліусович, Юліусів-
 2502. на) —,Юлиус
 2503.  
 2504. Юній (Юнійович, Юніївна)—
 2505. Юний, стар. Иуний
 2506.  
 2507. Юр, Юра, Юрась від іЬ р і й
 2508.  
 2509. Юрій (Юрійович,, Юріївна),
 2510. розм . Юрко — Юрий
 2511.  
 2512. Юрцьо від Юрій
 2513.  
 2514. Юстйм, Юстйн див . Устйн
 2515. Юсти н іан (Юстин і анович,
 2516.  
 2517. Юстиніанівна) — Юстини-
 2518. ан
 2519.  
 2520. Юхйм (Юхимович, Юхймів-
 2521. на), рідше Єфйм (Єфимович,
 2522. Єфймівна), розм . Євтйм
 2523. (Євтймович, Євтймівна) —
 2524. Ефйм, Евфймий
 2525.  
 2526.  
 2527. Юхймко від Юхйм
 2528.  
 2529. Юхтйм розм . заст. див. Юхйм
 2530.  
 2531. я
 2532.  
 2533. Явдокйм див . Євдокйм
 2534. Явтух див . Євтйхій
 2535.  
 2536. Якйм (Якймович. Я КЙміпи -
 2537.  
 2538. Акйм
 2539.  
 2540. Якймко від Яким
 2541.  
 2542. Яків {род. Якова) (Яковле-
 2543. вич, Яковлівна і Якович,
 2544. Яківна) — Яков, стар. Иа-
 2545. ков
 2546.  
 2547. Яківно, Я ковко від Яків
 2548.  
 2549. Я куб (Якубович, Якубівна),
 2550. розм . Я куб (Якубович,
 2551.  
 2552. Якубівна) — Якуб
 2553. Ялисей див . Єлисей
 2554. Ян (Янович, Янівна) — Ян
 2555. Януарій (Януарійович, Януа-
 2556. ріївна) — Януарий
 2557. Ярема (Яремович, Яремівна)
 2558. і Веремій (Веремійович, Ве-
 2559. реміївна), рідше Єремія
 2560. (Єремїйович, Єреміївна),
 2561. стар . Ієремія — Еремей,
 2562. Еремйя, стар. Иеремйя
 2563.  
 2564. Яремко від Я р е м а
 2565.  
 2566. Ярмолай див . Єрмолай
 2567. Яро полк (Ярополкович, Яро-
 2568. полківна) — Ярополк
 2569.  
 2570.  
 2571. 45
 2572.  
 2573.  
 2574.  
 2575.  
 2576. Ярослав (Ярославович, Яро- Ясько, Яцйна, Яцко, Яць, Яць-
 2577. славівна) — Ярослав ко, Яша від Яків
 2578.  
 2579. Ярош див . Єрофій
 2580.  
 2581.  
 2582. ЖІНОЧІ ІМЕНА
 2583.  
 2584.  
 2585. А
 2586.  
 2587. Августа — Августа
 2588. Авіата — Авиата
 2589. Аврелія — Аврелия
 2590. Аврора — Аврора
 2591. Агапія — Агапия
 2592. Агата — Агата
 2593. Агафія і Гафія — Агафья
 2594. Агафоника — Агафоника
 2595. Аглаїда — Аглайда
 2596. Аглая — Аглая
 2597. Агнеса — Агнесса
 2598. Агнета — Агнета
 2599. Агнія — Агния
 2600. Аграфія — Аграфйя
 2601. Агрипйна — Агриппйна
 2602. Ада — Ада
 2603.  
 2604. Ада І) від А д е л і н а; 2) від
 2605. Аделаїда
 2606.  
 2607. Аделаїда — Аделайда
 2608. Аделіна — Аделйна
 2609.  
 2610. Аделя від Аделіна
 2611.  
 2612. Аза — Аза
 2613.  
 2614. Аза від Азалія
 2615.  
 2616. Азалія — Азалия
 2617. Аі'да — Айда
 2618.  
 2619. Аксенія, Аксеня, Аксйня див.
 2620.  
 2621.  
 2622. Оксана
 2623.  
 2624. Аксюта від Оксана
 2625.  
 2626. Алевтйна — Алевтйн;
 2627. Аліна — Алйна
 2628. Аліса — Алйса
 2629. Алла — Алла
 2630. Альбертйна — Альбертйна
 2631.  
 2632.  
 2633. Альвіна і
 2634.  
 2635. Альбіна —
 2636.  
 2637. Альвй-
 2638.  
 2639. на, Альбйна
 2640.  
 2641.  
 2642. Альфреда -
 2643.  
 2644. - Альфреда
 2645.  
 2646.  
 2647. Анастасія,
 2648.  
 2649. Настасія,
 2650.  
 2651. розм.
 2652.  
 2653. Настя —
 2654.  
 2655. Анастасйя
 2656.  
 2657. Щ
 2658.  
 2659. Анатолія -
 2660.  
 2661. - Анатблия
 2662.  
 2663.  
 2664. Ангелїна —
 2665.  
 2666. - Ангелйна
 2667.  
 2668.  
 2669. Анеліна і Анелія — Анелйна,
 2670.  
 2671.  
 2672. Анелия
 2673.  
 2674.  
 2675. Анеля від А н е л і н а, А нел і я
 2676.  
 2677. Анжела і Анжеліка — Анже-
 2678. ла, Анжелгіка
 2679. Анна див . Ганна
 2680. Антонйда — Антонйда
 2681. Антоніма — Антонйна
 2682.  
 2683. Антося від А н т о н і н а
 2684. Антоха розм. заст. див. А н -
 2685. т о н і н а
 2686.  
 2687. Анфіса — Анфйса
 2688.  
 2689. Анця, Аня, Анюта від А н и а
 2690.  
 2691.  
 2692. 46
 2693.  
 2694.  
 2695.  
 2696. Аполлінарія
 2697. Аполлбнія —
 2698. Аріадна — Ариадна
 2699. Аркадія — Аркадия
 2700. Артемія — Артемия
 2701. Ася — Ася
 2702.  
 2703.  
 2704. - Аполлинария
 2705. Аполлбния
 2706.  
 2707.  
 2708. А .1
 2709.  
 2710.  
 2711. /мрапани
 2712.  
 2713.  
 2714. Д Дчпттплттп
 2715.  
 2716. .Пірсі п сп~гі/і
 2717.  
 2718.  
 2719.  
 2720. Васька див. 1) Василйна;
 2721. 2) Васса
 2722.  
 2723. Векла див. Фекла
 2724. Венера — Венера
 2725. Вербна див. Вербнія
 2726. Вероніка — Веронйка
 2727.  
 2728. Ярппніа І Ярппня — Ийппима
 2729.  
 2730. ^ V АА ^ V •« V ^ 1І 11 /1 }
 2731.  
 2732. Вербна
 2733.  
 2734. Вівдя див. Євдокія
 2735.  
 2736.  
 2737. Беатрйса — Беатрйса
 2738. Белла — Белла
 2739. Берта — Берта
 2740. Богдана — Богдана
 2741. Болеслава — Болеслава
 2742. Борислава — Борислава
 2743. Броніслава — Бронислава
 2744.  
 2745. Броня від Броніслава
 2746.  
 2747. В
 2748.  
 2749. Валентйна — Валентйна
 2750. Валерія — Валерия
 2751.  
 2752. Валя І) від Валентйна;
 2753. 2) від Валерія
 2754.  
 2755. Ванда — Банда
 2756. Варвара, розм . Варка — Вар¬
 2757. вара
 2758.  
 2759. Варя від Варвара
 2760.  
 2761. Василйна, розм . Васька —
 2762. Василйса
 2763.  
 2764. Васса, розм . Васька — Васса
 2765.  
 2766. Вася 1) від Василйна; 2) від
 2767. Васса
 2768.  
 2769.  
 2770. Віка від Вікторія
 2771.  
 2772. Вікторйна — Викторйна
 2773. Вікторія — Виктбрия
 2774. Вілена — Вилена
 2775. Віленіна — Виленйна
 2776. Віліна — Вилйна
 2777. Вілбра — Вилбра
 2778. Віола — Віола
 2779. Віолета — Виолетта
 2780. Віра — Вера
 2781.  
 2782. Віра від Вероніка
 2783.  
 2784. Віргінія — Виргйния
 2785. Віринея — Виринея
 2786. Віта — Вйта
 2787.  
 2788. Віта 1) від Вікторі я; 2) від
 2789. В і т а л і н а; 3) від Віта-
 2790.  
 2791. л і я
 2792.  
 2793. Віталіна — Виталйна
 2794. Віталія — Виталия
 2795. Влада — Влада
 2796. Владилена — Владилена
 2797. Владислава — Владислава
 2798.  
 2799.  
 2800. 47
 2801.  
 2802.  
 2803.  
 2804.  
 2805.  
 2806. Владлена — Владлена
 2807.  
 2808. Владя від В л а д и с л а в а
 2809.  
 2810. Власта — В ласта
 2811. Володимира — Владимйра
 2812. Воля — Воля
 2813. Всеслава — Всеслава
 2814. Вячеслава — Вячеслава
 2815.  
 2816. Г
 2817.  
 2818. Гаїна, стар . Гаїанія—Гай¬
 2819. на, стар. Гаиания
 2820.  
 2821. Гаїнка від Г а І н а
 2822.  
 2823. Галйна — Галйна
 2824.  
 2825. Галйнка від Галйна
 2826. Галка від Галйна
 2827. Галя ей Галйна, Ганна
 2828. Гандзя, Танка від Г а н н а
 2829.  
 2830. Ганна, рідше Анна — Анна
 2831.  
 2832. Ганнуся, Ганя від Ганна
 2833. Гала, Гапка, Гафа, Гафійка від
 2834. А г а ф і я
 2835.  
 2836. Гафія див. Агафія
 2837. Гелена — Гелена
 2838.  
 2839. Геля 1) від Г ел єн а; 2) від Ан¬
 2840. гел і н а
 2841.  
 2842. Геня від Є в г е н і я, Євгена
 2843.  
 2844. Георгіна — Георгйна
 2845.  
 2846. Гера 1) від Г е р т р у д а; 2) від
 2847. Г е р м й н а
 2848.  
 2849. Гермйна — Гермйна
 2850.  
 2851.  
 2852. Гертруда — Гертруда
 2853.  
 2854. Геся від А г неса
 2855.  
 2856. Глафіра — Глафйра
 2857.  
 2858. Глаша 1) від А г л а я; 2) від
 2859. Глафіра
 2860.  
 2861. Гликерія, розм. Ликера —
 2862. Гликерия
 2863.  
 2864. Горпйна — Аграфена
 2865.  
 2866. Груня від Горпйна
 2867.  
 2868. Д
 2869.  
 2870. Даниїла — Данийла
 2871. Дарія, Дар’я і Дарйна, розм .
 2872. Одарка, Одарйна — Дарья,
 2873. Дария
 2874.  
 2875. Дарка, Дарця від Дарія
 2876.  
 2877. Дар’я див. Дарія
 2878.  
 2879. Даша від Дар. і я
 2880.  
 2881. Джемма — Джемма
 2882. Діана — Диана
 2883. Діна — Дйна
 2884. Діонйсія — Дионйсия
 2885.  
 2886. Дока, Докїйка від Є в д о к і я
 2887.  
 2888. Докія див. Євдокія
 2889.  
 2890. Дома, Домася від Домна
 2891.  
 2892. ч
 2893.  
 2894. Домаха див. Домна
 2895. Домініка — Доминйка
 2896.  
 2897. Домка від Домна
 2898.  
 2899.  
 2900. 48
 2901.  
 2902.  
 2903.  
 2904. Домна і Домнікія, розм. До¬
 2905. маха — Домна, Домнйкия,
 2906. Домнйка
 2907.  
 2908.  
 2909. ха, Вівдя — Евдокйя, розм
 2910. Авдотья
 2911.  
 2912. Євдбксія — Евдбксия
 2913.  
 2914.  
 2915. Домця від Домна
 2916.  
 2917.  
 2918. Дора
 2919.  
 2920.  
 2921. Іора
 2922.  
 2923.  
 2924. Дооа П від Д а о і я:
 2925. І с и д б р а
 2926.  
 2927. Дорофея і Доротея
 2928. фея, Доротея
 2929.  
 2930.  
 2931. 2) від
 2932.  
 2933.  
 2934. Доро-
 2935.  
 2936.  
 2937. До ся, Доця, Дуся від Є в д о к ї я
 2938.  
 2939.  
 2940. Е
 2941.  
 2942. Евеліна — Звелйна
 2943. Едіта — Здйта
 2944.  
 2945. Ела 1) від Елеонора; 2) від
 2946. Е л ь в ї р а
 2947.  
 2948. Елеонора і Леонора — Злео-
 2949. нбра, Леонора
 2950. Еліна —,3л йна
 2951. Елла —Злла
 2952. Ельвіра — Зльвйра
 2953. Емілія, розм . Еміла — Змй-
 2954. лия
 2955.  
 2956. Емма — ймма
 2957. Есфір — Зсфйрь
 2958.  
 2959. є
 2960.  
 2961.  
 2962. Єва — Ева
 2963.  
 2964. Євгенія, рідше Євгена, розм.
 2965.  
 2966. ївга, Югйна — Евгения
 2967. Євдокія, Докія, розм. Я в до-
 2968.  
 2969.  
 2970. Євдося від Є в д о к і я
 2971.  
 2972. Євлалія — Евлалия
 2973. Євлампія — Евлампия
 2974. Євнйкія — Евнйкия
 2975. Євпраксія, розм . Пракся —
 2976. Евпраксия
 2977. Євсевія — Евсевия
 2978. Євстахія і Євстафія — Евста-
 2979. фия
 2980.  
 2981. Євтйхія — Евтйхия
 2982. Євфрасія — Евфрасия
 2983.  
 2984. Євфрбна від Євфрасія
 2985.  
 2986. Євфросйнія, Єфросйнія, Фро-
 2987. сйна, розм . Пр іська —
 2988. Евфросйнья, Ефросйнья,
 2989. Евфросйния, Ефросйния
 2990. Єлизавета, розм . Лисавета—
 2991. Елизавета
 2992.  
 2993. €ля від Олена
 2994.  
 2995. Єпистйма, розм . Лепестйна,
 2996. Опистйна, Пестйна — Епи-
 2997. стйма, Епистймия
 2998. Єфймія див . Юхймія
 2999. ^Єфросйнія див . Євфросйнія
 3000.  
 3001. Ж
 3002.  
 3003. Жанна — Жанна
 3004.  
 3005. Женя від Є в г е н і я, Євгена
 3006.  
 3007. Жозефіна — Жозефйна
 3008.  
 3009.  
 3010. 49
 3011.  
 3012.  
 3013.  
 3014. з
 3015.  
 3016. Земфіра — Земфйра
 3017.  
 3018. Зеня 1) від 3 і н а і д а; 2) від
 3019. З і н 6 в і я
 3020.  
 3021. е
 3022.  
 3023. Зїна див. 1) Зінаіда; 2) Зі-
 3024. новій
 3025.  
 3026. Зінаіда, розм. Зіна, Зінька—
 3027. Зинайда, розм. Зйна
 3028. Зіновія, розм. Зіна, Зінька—
 3029. Зииовия, розм. Зйна
 3030.  
 3031. Зіня 1) від Зінаіда; 2) від 3 і-
 3032. но в і я
 3033.  
 3034. Зінька див. 1) Зінаіда; 2) Зі-
 3035. новія
 3036.  
 3037. Злата — Злата
 3038. Зорйна — Зарйна
 3039. Зоря — Заря
 3040.  
 3041. Зося від Софія
 3042.  
 3043. Зоя — Зоя
 3044.  
 3045. І
 3046.  
 3047. Іванйна див. Іванна
 3048.  
 3049. Іванка від Іванна
 3050.  
 3051. Іванна, рідше Іванйна, стар.
 3052. Іоанна —=• Иванна, стар. Ио-
 3053. анна
 3054.  
 3055. Ізабелла — Изабелла
 3056. Ізольда — Изольда
 3057. Іларія — Илария
 3058.  
 3059.  
 3060. г 9
 3061.  
 3062. Інга — Инга
 3063. Інеса — Инесса
 3064. Інна — Йнна
 3065. Інора — Инбра
 3066. Іоанна див. Іванна
 3067. Іоланта — Иоланта
 3068.  
 3069. іра і) від І р й н а; 2) від І р а і
 3070. д а; 3) від І р е н а
 3071.  
 3072. ІраІда — Ирайда
 3073. Ірена — Ирена
 3074. Ірйна, розм. Ярйна — Ирйн
 3075. Ісидора — Исидбра
 3076. Іфігенія — Ифигения
 3077.  
 3078. Ія — Йя
 3079.  
 3080. ••
 3081.  
 3082. І
 3083.  
 3084. ївга див. Євгенія
 3085.  
 3086. Й
 3087.  
 3088. Йосипа і бсипа — Ибсифа
 3089.  
 3090. К
 3091.  
 3092. Казимйра — Казимйра
 3093. Калерія — Калерия
 3094. Калйна — Калйна
 3095. Каліста — Каллйста
 3096. Каміла — Камйла
 3097.  
 3098. Капа від К а п і т а л і н а
 3099.  
 3100. Капітоліна — Капитолйна
 3101. Карйна — Карйна
 3102.  
 3103.  
 3104. 50
 3105.  
 3106.  
 3107.  
 3108. Кармія — Кармия
 3109. Каролі на — Каролйна
 3110.  
 3111. Кася від Катерина
 3112.  
 3113. Катерина, розм. Катря —
 3114. Е катер йна, розм, Катерина
 3115.  
 3116. Катруся від Катерина
 3117.  
 3118. Катря див. Катерина
 3119.  
 3120. Катя від Катерина
 3121.  
 3122. Килйна, розм. Кулйна, рідше
 3123. Якилйна—Акилйна, розм.
 3124. Акулйна
 3125.  
 3126. \
 3127.  
 3128. Кйля від Килйна
 3129.  
 3130. Кйра — Кйра
 3131.  
 3132. Киріакія — Кириакия, Кирь-
 3133. якия
 3134.  
 3135. Клава від К л а в д і я
 3136.  
 3137. Клавдія — Клавдия
 3138. Клара — Клара
 3139. Кларйса — Кларйса
 3140. Клементйна — Клементйна
 3141. Клеопатра — Клеопатра
 3142.  
 3143. Клйма від Клементйна
 3144.  
 3145. Констанція — Констанция
 3146. Корнелія — Корнелия
 3147.  
 3148. Ксандра розм. заст. див .Олек¬
 3149. сандра
 3150.  
 3151. Ксенія, Ксеня, Ксена див.
 3152. Оксана
 3153.  
 3154. Кулйна див. Килйна
 3155.  
 3156.  
 3157. Л
 3158.  
 3159. Лада — Лада
 3160.  
 3161. Лара 1) від Л а р й с а; 2) від
 3162. Клара
 3163.  
 3164. Ларйса — Ларйса
 3165. Лаура — Лаура
 3166.  
 3167. Левантйна розм. заст. див. В а-
 3168. л е н т й н а
 3169.  
 3170. Лександра розм. заст. див.
 3171.  
 3172. Олександра
 3173.  
 3174. Лена від Олена
 3175.  
 3176. Леніана — Лениана
 3177. Леніна — Ленйна
 3178. Леокадія — Леокадия
 3179. Леопарда — Леонарда
 3180. Леоніда — Леонйда
 3181. Леоніла — Леонйла
 3182. Леонія — Лебния
 3183. Леонора див. Елеонора
 3184. Леонтйна — Леонтйна
 3185. Лебнтія — Леонтия
 3186. Лепестйна див. Єпистйма
 3187.  
 3188. Лера 1) від В а л ер і я; 2) від
 3189. Кал ер і я
 3190.  
 3191. Леся див. Олександра
 3192.  
 3193. Леся від Ларйса
 3194.  
 3195. Лея див. Лїя
 3196.  
 3197. Ликера див. 1) Гликерія;
 3198. 2) Лукерія
 3199.  
 3200. Лйпа ^Олімпіада
 3201.  
 3202.  
 3203.  
 3204.  
 3205. 51
 3206.  
 3207.  
 3208.  
 3209. Лисавета див . Єлизавета
 3210. Ліана — Лиана
 3211.  
 3212. Л їда від Лідія
 3213.  
 3214. Лідія — Лйдия
 3215.  
 3216. Лїза від Є л и з а в є т а
 3217.  
 3218. Лілійна — Лилиана
 3219. Лілія — Лйлия
 3220.  
 3221. Ліля 1) від Лілія; 2) від Л і -
 3222. ліана
 3223.  
 3224. Ліна — Лйна '
 3225.  
 3226. Ліна 1) від А д е л і н а; 2) від А н-
 3227. г е л і н а; 3) від В і т а л і н а;
 3228. 4) від К а п і т о л і н а і под.
 3229.  
 3230. Лія, рідше Лея — Лйя, рід¬
 3231. ше Лея
 3232.  
 3233. Лбра 1) від Л а р й с а; 2) від
 3234. Л о р й н а; 3) від В і л 6 р а
 3235.  
 3236. Лорйна — Лорйна
 3237.  
 3238. Луїза — Луйза
 3239. Лукерія, Лукера, розм. Ли-
 3240. кера, Лукеря — Лукерья
 3241.  
 3242. Лукерка 1) від Г л и к е р і я; 2)
 3243. від Лукерія
 3244.  
 3245. Лукеря див . Лукерія
 3246. Лукйна — ЛГукйна
 3247. Лукія — Лукйя
 3248.  
 3249. Луцька, Луця від Я у к і я
 3250. Луша 1) від Л у к е р і я; 2) від
 3251. Лукія
 3252.  
 3253. ЛіЬба від Я ю б б в
 3254.  
 3255.  
 3256. Любава — Любава
 3257. Любов, розМ, Любйна —
 3258. Люббвь
 3259.  
 3260. Любомйла — Любомйла
 3261. Любомйра — Любомйра
 3262.  
 3263. Люда від Л ю д м й л а
 3264.  
 3265. Людвіга — Людвйга
 3266. Людмйла — Людмйла
 3267.  
 3268. Люся 1) в/д Людмил а; 2)
 3269. рідше від Ольга
 3270.  
 3271. Люсьена — Люсьена
 3272.  
 3273. * Ляля 1) від Ларис а; 2) від
 3274. Є в л а л і я
 3275. Ляна від У л я,на
 3276. Льоля 1) від Ольга; 2) рідше
 3277. від Олена
 3278. Льоня від Л е о н і д а
 3279.  
 3280. м
 3281.  
 3282. Мавра — Мавра
 3283. Магдалйна, розм . Магда —
 3284. Магдалйна
 3285. МаІна — Майна
 3286. Майя — Майя
 3287.  
 3288. Малана, Маланка див. Мела¬
 3289. нін
 3290.  
 3291. Маланя від М е л а н і я
 3292.  
 3293. Малашка див . Меланія
 3294. Мальвіна — Мальвйна
 3295.  
 3296. Манюта, Маня від Марія
 3297.  
 3298.  
 3299. 52
 3300.  
 3301.  
 3302.  
 3303. Маргарйта — Маргарйта
 3304. Марйна — Марйна
 3305.  
 3306. Марйня, Марися від Марйна
 3307.  
 3308. Маріамна — Мариамна
 3309. Маріанна див. Мар’яна
 3310. Марієта — Мариетта
 3311.  
 3312. Марійка, Маріка від Марія
 3313.  
 3314. Маріоніла — Д\арионйла
 3315.  
 3316. Марічка від Марія
 3317.  
 3318. Марія, розм. Мар’я — Марйя
 3319. Маркіяна — Маркиана
 3320. Марта — Марта
 3321. Мартиніана — Мартиниана
 3322.  
 3323. 4 і
 3324.  
 3325. Мартбха розм. заст. див. Марта
 3326. Мартуня, Мартуся від Марта
 3327. Маруся від Марія
 3328.  
 3329. Марфа — Марфа
 3330.  
 3331. Марця від М а р т а
 3332.  
 3333. Мар’я див. Марія
 3334. Мар’яна і Маріанна — Марь-
 3335. яна, Марианна
 3336. Матйльда — Матйльда
 3337.  
 3338. Маша від Марія
 3339.  
 3340. Меланія і Мелана, розм . Ме-
 3341. ланка, Маланка, Мелашка,
 3342. Малашка — Мелания, Ме¬
 3343. лан ья
 3344.  
 3345. Мелетія — Мелетия
 3346.  
 3347.  
 3348. Мелітйна — Мелитйна
 3349. Мелітрйса — Мелитрйса
 3350. Мечислава —Мечислава
 3351.  
 3352. Мидбрія, Мидора розм. заст.
 3353. див. Ми нодора
 3354. Мила від Людмила
 3355.  
 3356. АЇИЛаКа — Милана
 3357. Милйця — Милйца
 3358. Милослава — Милослава
 3359. Ми нодора див. Нимидбра
 3360. Мирослава — Мирослава
 3361. Митродбра — Митродора
 3362. Михайлйна — Михайлйна
 3363.  
 3364. Міля 1) від Меланія; 2) від
 3365. Милйця; 3 ) від Мелітйна;
 3366. 4) від Михайлйна
 3367.  
 3368. Млада — Млада
 3369. Модеста — Модеста
 3370.  
 3371. Мокреня від М о к р й н а
 3372.  
 3373. Мокрйна — Макрйна
 3374. Мотрбна, розм. Мбтря — Ма-
 3375. трена, Матрона
 3376.  
 3377. Мотруна, Мотруня від Мот¬
 3378. рбна
 3379.  
 3380. Мбтря див. Мотрбна
 3381.  
 3382. Мбтя від Мотрбна
 3383.  
 3384. Мстислава — Мстислава
 3385. Муза — Муза
 3386.  
 3387. Мура, Муся від Марія
 3388.  
 3389.  
 3390.  
 3391.  
 3392.  
 3393. Надійна від Надія
 3394.  
 3395.  
 3396. Надія — Надежда
 3397.  
 3398. Надя від Над і я
 3399.  
 3400.  
 3401. Наїна — Найна
 3402. Настасія, Настя
 3403.  
 3404. С1Я
 3405.  
 3406.  
 3407. Л 4 $ /У
 3408.  
 3409. иио.
 3410.  
 3411.  
 3412. А _ Л
 3413.  
 3414. Апасіа*
 3415.  
 3416.  
 3417. Настаска, Настася, Настка, На-
 3418. стуня від Настасія
 3419. Ната 1) від Настасія; 2) від
 3420. Н а т а л і я; 3) від Рената
 3421.  
 3422.  
 3423. Нора від Елеонора
 3424. Нюра, Нюся від Г а н н а
 3425.  
 3426.  
 3427.  
 3428. Одарйна, Одарка див.
 3429.  
 3430. Одаря від Цар і я
 3431.  
 3432.  
 3433.  
 3434. Оксана і Аксенія, Оксекія,
 3435. Ксенія, розм. Оксеня, Ак-
 3436. сеня і Аксйня, Ксеня,
 3437. Ксена — Ксения, Оксана,
 3438. розм. Аксйния, Аксйнья
 3439.  
 3440. Оксанка від Оксана
 3441.  
 3442.  
 3443. Наталія і Наталя, розм. На¬
 3444. талка — Наталья, Наталия
 3445.  
 3446. Наця від Настасія
 3447.  
 3448. Неля — Неля
 3449.  
 3450. Неля 1) від Н і н е л ь; 2) рідше
 3451. від Н е о н і л а
 3452.  
 3453.  
 3454. Оксеня, Оксенія див . Оксана
 3455.  
 3456. Оксюта від Оксана
 3457.  
 3458. Октябрйна — Октябрйна
 3459. Олександра, розм. Олеся, Ле¬
 3460. ся —* Александра
 3461. Олена — Елена, розм. Але-
 3462. на
 3463.  
 3464.  
 3465. Неоніла — Неонйла
 3466. Нимидора і Минодора — Ми-
 3467. нодора
 3468. Ніка — Нйка
 3469. Ніла — Нйла
 3470.  
 3471. Ніла 1) від Н е о н і л а; 2) від
 3472. Леоніда; 3 ) від М а р і о -
 3473. ніла
 3474.  
 3475. Німфодора — Нимфодбра
 3476. Ніна — Нйна
 3477. Нінель — Нинель
 3478. Нбнна — Нбнна
 3479.  
 3480.  
 3481. Оленка від Олена
 3482.  
 3483. Олеся див. Олександра
 3484. Олімпіада — Олимпиада
 3485. Олімпія — Олймпия
 3486.  
 3487. бля від (5 л ь г а
 3488.  
 3489. Оляна див. £ Уляна
 3490. Ольга — Ольга
 3491.  
 3492. Онйля розм. заст. див. Нео¬
 3493. ніла
 3494.  
 3495. Онйсія, розм. Онйська— Анй-
 3496.  
 3497. сия, Анйсья
 3498.  
 3499.  
 3500. 54
 3501.  
 3502.  
 3503.  
 3504. Онйся від О н й с і я
 3505.  
 3506. Онйська див. Онйсія
 3507. Опистйна див. Єпистйма
 3508. Орйна — Арйна
 3509.  
 3510. Орйнка 1) від Орйна; 2) від
 3511. Я р й н а
 3512.  
 3513. Орйся 1) від Орйна; 2) від
 3514. Ярина
 3515.  
 3516. Орйшка, Орйська розм. заст.
 3517. див. 1) Орйна; 2) Ярина
 3518.  
 3519. 6 сипа див. Йосипа
 3520.  
 3521. П
 3522.  
 3523. Павла — Павла
 3524. Павлйна — Павлйна
 3525.  
 3526. Пазя від Пел а гея
 3527.  
 3528. Палага, Палагна, Палажка
 3529. див. Пелагея
 3530.  
 3531. Палазя від Пелагея
 3532.  
 3533. Пальмйра — Пальмйра
 3534. Памфілія — Памфйлия
 3535.  
 3536. Параня, Парана від Пара-
 3537. с к 6 в і я
 3538.  
 3539. Параскбвія і Параскева, Па¬
 3540. раска —Парасковья, Пара¬
 3541. скева
 3542.  
 3543. Парахна розм. заст. див. Пара-
 3544. е н а
 3545.  
 3546. Параця від Параскбвія
 3547.  
 3548. Парфенія — Парфения
 3549.  
 3550.  
 3551. Паша від Параскбвія
 3552. Педбра, Педоря розм. заст. див.
 3553. Федора
 3554.  
 3555. Пелагея і Пелагія, розм. Па¬
 3556. лажка, Палагна, Палага,
 3557. Пелага — Пелагея, Пелагйя
 3558. Пестйна див. Єпистйма
 3559.  
 3560. Петра від П е т р й н а
 3561.  
 3562. Петрйна — Петрйна
 3563. Петрунеля — Петрунеля
 3564.  
 3565. Петруня від Петрунеля
 3566.  
 3567. Платонйда — Платонйда
 3568. Поліксенія і Поліксена — По¬
 3569. ли ксен и я, Пол и ксен а
 3570. Поліна — Полйна
 3571.  
 3572. Поля 1) від Поліна; 2) від
 3573. Поліксенія; 3) від Апол-
 3574. л і н а р і я
 3575.  
 3576. Пракся див. Євпраксія
 3577. Прїська див. Євфросйнія
 3578.  
 3579. Прбия від П р і с ь к а
 3580.  
 3581. Пульхерія, розм. Пульхера —
 3582. Пульхерия
 3583.  
 3584. р
 3585.  
 3586. Рада — Рада
 3587. Радислава — Радислава
 3588.  
 3589. Раїна — Райна
 3590.  
 3591. РаІса — Райса
 3592. Раймонда — Раймбнда
 3593.  
 3594.  
 3595. 55
 3596.  
 3597.  
 3598.  
 3599. Рафалйна — Рафалйна
 3600. Рахіль і Рахіля — Рахиль, Ра-
 3601. хйля
 3602.  
 3603. Рая від Ра І са
 3604.  
 3605. Ф
 3606.  
 3607. Регіна — Регйна
 3608.  
 3609. Рена від Рената
 3610.  
 3611. Рената — Рената
 3612. Рймма — Рймма
 3613.  
 3614. Рйна 1) від Ірина; 2) від О к-
 3615. т я б р й н а; 3) від Регіна
 3616. Рита від Маргарйта
 3617.  
 3618. Рогніда — Рогнеда
 3619. Роза — Рбза
 3620.  
 3621. Розалія, рідше Рузалія — Ро-
 3622. залия, рідше Рузалия
 3623. Роксана — Роксана
 3624. Романія і Романа — Романия,
 3625. Романа
 3626.  
 3627. Ростислава — Ростислава
 3628.  
 3629. Руза від Рузалія
 3630.  
 3631. Рузалія див . Розалія
 3632.  
 3633. Руз&на, Рузйна від Рузалія
 3634.  
 3635. Руслана — Руслана
 3636. Руф — Руфь
 3637. Руфіна — Руфйна
 3638.  
 3639. С
 3640.  
 3641. Савіна і Сабіна — Савина, Са-
 3642. * бйна
 3643.  
 3644.  
 3645. Саломея див. Соломія
 3646.  
 3647. Саня від Олександра
 3648.  
 3649. Сара — Сарра
 3650. Світлана — Светлана
 3651.  
 3652. *
 3653.  
 3654. Світланка від Світлана
 3655.  
 3656. %
 3657.  
 3658. Світозара — Светозара
 3659. Свобода — Свобода
 3660. Святослава — Святослава
 3661. Севастіана — Севастиана
 3662. Северйна — Северйна
 3663. Секлета, розм. Секлетйна —
 3664. Синклитикйя, Синклитйя,
 3665. Синклйта
 3666.  
 3667. Серафйма — Серафйма, розм.
 3668. Фйма
 3669.  
 3670. Сикліта розм. заст.див. Секл е*
 3671. т а
 3672.  
 3673. Сіма від Серафйма
 3674. Слава 1) від Вячеслава; 2)
 3675. від Мирослава і под.
 3676.  
 3677. Соломія і Саломея, розм . Со-
 3678. лоха — Соломония, Соло-
 3679. мйя, Саломйя
 3680. Соломонйда — Соломонйда
 3681. Солбха див . Соломія
 3682.  
 3683. Соня, Софа, Софійка від Софія
 3684.  
 3685. Софія — Сбфья, Софйя
 3686. Сталіна — Сталйна
 3687. Станіслава — Станислава
 3688.  
 3689. Стася від Станіслава
 3690.  
 3691. Стелла — Стелла
 3692.  
 3693.  
 3694.  
 3695. Степанйда і Стефанйда, розм .
 3696. Стеха, Степа — Стефанйда,
 3697. Степанйда
 3698.  
 3699. Степанія і Стефанія — Сте-
 3700.  
 3701. фания
 3702.  
 3703. Стефанйда див. Степанйда
 3704. Стефанія див . Степанія
 3705.  
 3706. Стефця від Стефанія
 3707.  
 3708. Стеха див. Степанйда
 3709. Сусанна — Сусанна
 3710.  
 3711. Т
 3712.  
 3713. Таїсія і Таїса — Тайсия
 3714.  
 3715. Тала від Наталія
 3716. Тама від Тамара
 3717.  
 3718. Тамара — Тамара
 3719. Таміла — Тамйла
 3720.  
 3721. Тася 1) від Таїсія; 2) від Те¬
 3722. тяна
 3723.  
 3724. Таця від Тетяна
 3725. Тая від Таїсія
 3726.  
 3727. Текля див . Фекла
 3728. Теодозія, Теодозя див . Фео¬
 3729. досія
 3730.  
 3731. Теодора — Теодора
 3732. Теоктйста^ див. Феоктйста
 3733. Теофіла, Теофілія див . Фео-
 3734. філа
 3735.  
 3736. Тереза і Терезія — Тереза,
 3737. Терезия
 3738.  
 3739. Тетяна — Татьяна
 3740.  
 3741.  
 3742. Тїна 1) від В а л е н т й н а; 2) від
 3743. Алевтйна; 3) від X а р и-
 3744. т й н а
 3745.  
 3746. Тодора див. Федора
 3747.  
 3748. Тодорка від Тодора
 3749.  
 3750. Тодбска, Тодбська див . Фео¬
 3751. досія
 3752.  
 3753. Тбма від Тамара
 3754.  
 3755. Тоня 1) від А н т о н і н а; 2) від
 3756.  
 3757. А н т о н й д а
 3758.  
 3759. Тося від А н т о н і на
 3760.  
 3761. У
 3762.  
 3763. Улйта — Улйта, стар. Иулйт-
 3764. та
 3765.  
 3766. Уля від Ул я на
 3767.  
 3768. Уляна- і Оляна — Ульяна,
 3769. стар. Иулиания
 3770.  
 3771. Уля ся від Уляна
 3772.  
 3773. Устйна, розм. 5^стя, рідше
 3774. Юстйна — У стйнья, стар.
 3775. Иустйна, Иустйния
 3776.  
 3777. Ф
 3778.  
 3779. Фавста — Фавста
 3780. Фаіна — Файна
 3781.  
 3782. Фаня 1) від Феофанія; 2) від
 3783. А ф а н а с і я; 3) від Ф а ї на
 3784.  
 3785. Феврбнія і Хівря — Февро-
 3786. ния
 3787.  
 3788.  
 3789. 57
 3790.  
 3791.  
 3792.  
 3793. Февроня від Ф е в р б н і я
 3794.  
 3795. Федора, рідше Тодбра —Фео-
 3796.  
 3797. дбра .
 3798.  
 3799. Федбся див. Феодосія
 3800. Фекла, Текля і Векла — Фек-
 3801. ла
 3802.  
 3803. Фелікса — Феликса
 3804. Феліцата — Фелицата
 3805.  
 3806. Феля від Ф е л і ц а т а
 3807.  
 3808. Феня 1) від Феодосія; 2) від
 3809.  
 3810. Феліцата
 3811.  
 3812. Феодосія, рідше Теодбзія,
 3813. Теодбзя, розм. Федбся, То-
 3814. дбска, Тодбська — Феодб-
 3815. сия, Федбсья
 3816. Феодбтія — Феодбтия
 3817. Феоктйста і Теоктйста — Фе-
 3818. октйста
 3819.  
 3820. Фебна і Фебнія — Фебна, Фе-
 3821. бния
 3822.  
 3823. Феофанія — Феофания
 3824. Феофіла і Теофїла, рідше
 3825. Теофілія — Феофйла
 3826.  
 3827. Феся від Феодосія
 3828.  
 3829. Філарета — Филарета
 3830.  
 3831. Фїма 1) від Юхимі я; 2) від
 3832.  
 3833. Серафима
 3834.  
 3835. Фїра від Е с ф і р
 3836.  
 3837. Флора і Флбрія — Флора, Флб-
 3838. рия
 3839.  
 3840. Флорентйна — Флорентйна
 3841.  
 3842. Флорина від Флора
 3843.  
 3844.  
 3845. Флбрія див. Флора
 3846. Фотйнія і Фотйна, розм. Хотй-
 3847. на — Фотйния, Фотйна
 3848. Франка — Франка
 3849.  
 3850. Франя від Франка
 3851.  
 3852. Фросйна див. Євфросйнія
 3853.  
 3854. Фрося, Фрузя від Є в ф р о с й-
 3855. н і я
 3856.  
 3857. X
 3858.  
 3859. Харйта — Харйта
 3860. Харитйна, розм. Харйтя —
 3861. Харитйна
 3862.  
 3863. Хйма, Хймка див. Юхймія
 3864. Хівря див. Феврбнія
 3865. Хотйна див. Фотйнія
 3866. Хрйса — Хрйса
 3867. Хрйсія — Хрйсия
 3868. Христйна, розм. Хрйстя —
 3869. Христйна
 3870.  
 3871. ц
 3872.  
 3873. ЦецГлія — Цецйлия, Кикй-
 3874. лия
 3875.  
 3876. Ч
 3877.  
 3878. Неслава — Чеслава
 3879.  
 3880. Ш
 3881.  
 3882. Шура від Олександра
 3883.  
 3884.  
 3885. 58
 3886.  
 3887.  
 3888.  
 3889. Югйна див. Євгенія
 3890. Юзефа — Юз ефа
 3891.  
 3892. Юзя від Ю з е ф а
 3893.  
 3894. _ !Л_/.- ТА-,.-
 3895.  
 3896. ішіи, [лише шлипа — ічл/іия,
 3897.  
 3898. стар . Иулия
 3899.  
 3900. Юля від Юлія
 3901.  
 3902. іОнія— Юния, стар . Иуния
 3903. Юстйна див. Устйна
 3904. Юхймія, Юхима, Юхимйна,
 3905. рідше Єфймія, розм . Хйма,
 3906. Хймка— Евфймия
 3907.  
 3908.  
 3909. Я в донька, Явдоня, Явдося від
 3910. Я в д 6 х а
 3911.  
 3912. Явдбха див. Євдокія
 3913. Ядвіга — Ядвйга
 3914.  
 3915. Ядзя від Ядвіга
 3916.  
 3917. Якилйна див. Килйна
 3918.  
 3919. Яна від Я н і н а
 3920.  
 3921. Я ніна — Янйна
 3922.  
 3923. Янка, Януся від Я н і н а
 3924.  
 3925. Ярйна див . Ірйна
 3926.  
 3927. Ярйнка від Ярйна
 3928.  
 3929. Ярослава — Ярослава
 3930.  
 3931.  
 3932.  
 3933. РУССКО-УКРАИНСКАЯ ЧАСТЬ
 3934.  
 3935.  
 3936. МУЖСКИЕ ИМЕНА
 3937.  
 3938. ф % %
 3939.  
 3940. А Аврам (Аврамович, Аврамов
 3941.  
 3942.  
 3943. Абак ум (Абакумович, Аба-
 3944. кумовна), Аввакум (Авва-
 3945. кумович, Аввакумовна) —
 3946. Абакум, Авакум
 3947. Абрам см. Аврам
 3948. Аввакум см. Абакум
 3949. Август (Августович, Августов-
 3950. на) — Август
 3951.  
 3952. Августйн (Августйнович, Ав-
 3953. густйновна) — Августйн
 3954. Авдей (Авдеевич, Авдеевна)
 3955. и Авдйй (Авдйевич, Авдй-
 3956. евна) — Овдїй
 3957.  
 3958. Авенйр,-ра (Авенйрович, Аве-
 3959. нйровна) — Авенїр
 3960. А верни й (Аверкиевич, Авер-
 3961. киевна) — Оверкій, Авер-
 3962. кій, разг. Оверко
 3963. Аверьян (Аверьянович, Аверь-
 3964. яновна) —Овер’ян, Авер’ян
 3965. Авксентий (Авксентьевич, Ав-
 3966. ксентьевна) — Авксентій,
 3967. Овксентій. Овксент, Ок-
 3968. сент, разг. Овксен, Оксен
 3969.  
 3970.  
 3971. на), реже Абрам (Абрамо-
 3972. вич, Абрамовна), стар . Ав-
 3973. рамий — Аврам, Оврам, ре¬
 3974. же Абрам
 3975.  
 3976. Автоном (Автонбмович, Ав-
 3977. тономовна) — Автоном
 3978. Агапий (Агапьевич, Агапьев-
 3979. на) и Агафий (Агафьевич,
 3980. Агафьевна), разг. Агап (Ага-
 3981. пович, Агаповна) — Агапій
 3982. Агапйт (Агапйтович, Агапй-
 3983. товна) — Агапіт
 3984. Агафанг^л (Агафангел ович,
 3985. Агафангеловна) — Агафан¬
 3986. гел, реже Агатангел
 3987. Агафий см. Агапий
 3988. Агафон (Агафбнович, Агафб-
 3989. новна) — Агафон, Агапбн,
 3990. разг. Гапбн
 3991.  
 3992. Агафбник (Агафбникович,Ага-
 3993. фбниковна) — Агафбник
 3994. Аггей (Аггеевич, Аггеевна) —
 3995. Огей, Огїй
 3996.  
 3997. Адам (Адамович, Адамовна) —
 3998. Адам
 3999.  
 4000.  
 4001. 60
 4002.  
 4003.  
 4004. ч
 4005.  
 4006.  
 4007.  
 4008. Адольф (Адбльфович, Адбль-
 4009. фовна) — Адольф
 4010. Адриан (Адрианович, Адриа-
 4011. новна), реже Андриан (Анд-
 4012. рианович, Андриановна) и
 4013. Андриян (Андриянович, Ан-
 4014. дрияновна) — Адріан, ре¬
 4015. же Андріан, Андріян
 4016. Азарин и Азария (Азарьевич,
 4017. Азарьевна) — Азарій
 4018. Акйм (Акймович, Акймов-
 4019. на) — Якйм
 4020.  
 4021. Александр, -ра (Александро-
 4022. вич, Александровна) —
 4023. Олександр, разе. Олесь,
 4024. Лесь
 4025.  
 4026. Алексей (Алексеевич, Алек-
 4027. сеевна), реже Алексйй
 4028. (Алексйевич, Алексйев-
 4029. на) — Олексій, разе . Олек¬
 4030. са
 4031.  
 4032. Алфей (Алфеевич, Алфеевна)
 4033. а Алфйй (Алфйевич, Ал-
 4034. фйевна) — Алфбй, Алфій
 4035. Альберт (Альбертович, Аль-
 4036. бертовна) — Альберт
 4037. Альбйн (Альбйнович, Альбй-
 4038. новна) — Альбін
 4039. Альвиан (Альвианович, Аль-
 4040. виановна) — Альвіан
 4041. Альфонс (Альфбнсович, Аль-
 4042. фбнсовна) — Альфонс
 4043. Альфред (Альфредович, Аль-
 4044. фредовна) — Альфред
 4045. Амвросий (Амврбсьевич, Амв-
 4046.  
 4047.  
 4048. рбсьевна) * — Амврбсій,
 4049. Амбрбсій, разе . Амбрбсь
 4050. Амос (Амбсович, Амбсовна) —
 4051. Амбс
 4052.  
 4053. Амфи лохи й (Амфил ох иевич,
 4054. Амфилбхиевна) — АмфІлб-
 4055.  
 4056. • о
 4057.  
 4058. XI и
 4059.  
 4060. Анадий (Анадиевич, Анадиев-
 4061. на) — Анадій
 4062.  
 4063. Ананий, реже Анания (Ана-
 4064. ньевич, Ананьевна) — Ана-
 4065. ній, разе. Анань
 4066. Анастасий (Анастасьевич,
 4067. Анастасьевна) — Анаста-
 4068. сій, Анастас, разе. Настас
 4069. Анатблий (Анатольевич, Ана-
 4070. тольевна) —Анатолій, Ана-
 4071. тбль
 4072.  
 4073. Андрей (Андреевич, Андреев-
 4074. на) — Андрій
 4075.  
 4076. Андриан, Андриян см. Ад¬
 4077. риан
 4078.  
 4079. Андрбн (Андрбнович, Андрб-
 4080. новна) — Андрбн
 4081. Андрбник (Андрбникович, Ан-
 4082. дрбниковна) — Андрбник
 4083. Аникей (Аникеевич, Аникеев-
 4084. на) и Анйкий (Анйкиевич,
 4085. Анйкиевна), стар. Иоаннй-
 4086. кий — Онйкій, Анйкій,
 4087. стар. Йоанйкій
 4088.  
 4089. • Тут і далі у позначених зірочкою
 4090. іменах по батькові можливий подвій¬
 4091. ний правописний варіант: Амврбсьевич
 4092. і Амврбсиевич, Амврбсьевна і Амврб*
 4093. сиевна.
 4094.  
 4095.  
 4096. -61
 4097.  
 4098.  
 4099.  
 4100. Аникйха (Аникйтович, Ани-
 4101. кйтовна), стар . Ианикйт —
 4102. Аникйта
 4103.  
 4104. Анйсим (Анйсимович, Анйси-
 4105. мовна) и Онйсим (Онйсимо-
 4106. вич, Онйсимовна) — Онй¬
 4107. сим, разг . Онйсько
 4108. Антйя (Антйпович, Антйпов-
 4109. на) — Антйп
 4110.  
 4111. Антон (Антонович, Антонові
 4112. на) и Антбний (Антбнье-
 4113. вич, Антбньевна) * — Ан-
 4114. тбн, Антін, реже Антбній
 4115. Антонйн (Антонйнович, Ан-
 4116. тонйновна) — Антонін
 4117. Аполлинарий (Аполлинарье-
 4118. вич, Аполлинарьевна) —
 4119. Аполлінарій
 4120.  
 4121. Аполлбн (Аполлбнович, Апол-
 4122. лбновна) и Аполлоний
 4123. (Аполлбньевич, Аполлбнь-
 4124. евна) — Аполлбн, Аполлб-
 4125.  
 4126. • о
 4127.  
 4128. ній
 4129.  
 4130. Ардалион (Ардалионович, Ар-
 4131. далибновна) — Ардалібн
 4132. Арефа (Арефович, Арефовна)
 4133. и Арефий (Арефьевич, Аре-
 4134. фьевна) — Арефа, Орефа,
 4135. Арефій, Орефій
 4136. Аристарх (Аристархович,
 4137. Аристарховна) — Аристарх
 4138. Аристйд (Аристйдович, Ари-
 4139. стйдовна) — Аристйд
 4140. Аркадий (Аркадьевич, Ар-
 4141. кадьевна) — Аркадій
 4142.  
 4143.  
 4144. Арнольд (Арнбльдович, Ар-
 4145. нбльдовна) — Арнольд
 4146. Арсений (Арсеньевич, Арсень-
 4147. евна) — Арсен, Арсеній,
 4148. разг. Арсен ь
 4149.  
 4150. Артемий (Артемьевич, Ар-
 4151. темьевна) и Артем (Арте-
 4152. мович, Аріемовна) — Ар¬
 4153. тем, Артемій
 4154.  
 4155. Артембн (Артембнович, Ар-
 4156. тембновна) — Артембн
 4157. Артур, -ра (Артурович, Ар-
 4158. туровна) — Артур
 4159. Архйп (Архйпович, Архйпов-
 4160. на) — Архйп
 4161.  
 4162. Аскалбн (Аскалбнович, Ас-
 4163. калбновна) — Аскалбн
 4164. Аскбльд (Аскбльдович, Ас-
 4165. кбльдовна) — Аскбльд
 4166. Асбн (Асбнович, Асбновна) —
 4167. Асбн
 4168.  
 4169. Афанасий (Афанасьевич, Афа-
 4170. насьевна) — Панас, Опа-
 4171. нас, реже Афанасій, Ата-
 4172. насій, Танасій, Атанас,
 4173. разг. Танась, Танас
 4174. Афиноген (Афиногенович,
 4175. Афиногеновна) — Афіноген
 4176. Афбн (Афбнович, Афбновна)
 4177. и Афбний (Афбньевич,
 4178. Афбньевна) — Афбн, Афоній
 4179. Африкан (Африканович, Аф-
 4180. рикановна) — Африкан
 4181. Ахйллий (Ахйллиевич, Ахгіл-
 4182. лиевна) и Ахйла (Ахйлович,
 4183.  
 4184.  
 4185. 62
 4186.  
 4187.  
 4188.  
 4189.  
 4190. Ахйловна) — Ахйллій, Ахй-
 4191. ла
 4192.  
 4193.  
 4194. Б
 4195.  
 4196. Бенедйкт см. Венедйкт
 4197.  
 4198. Бернард (Бернардович, Бер-
 4199. нарловна) — Бернард
 4200.  
 4201. Богдан (Богданович, Богда-
 4202. новна) — Богдан
 4203.  
 4204. Болеслав (Болеславович, Бо-
 4205. леславовна) — Болеслав
 4206.  
 4207. Бонифатий см. Вонифатий
 4208.  
 4209. Борйс (Борйсович, Борйсов-
 4210. на) — Борйс
 4211.  
 4212. Борислав (Бориславович, Бо-
 4213. риславовна) — Борислав
 4214.  
 4215. Боян (Боянович, Бояновна) —
 4216. Боян
 4217.  
 4218. Бронислав (Брониславович,
 4219. Брониславовна) — Броні-
 4220. слав
 4221.  
 4222. Будимйр, -ра (Будимйрович,
 4223. Будимйровна) — Будимйр
 4224.  
 4225. В
 4226.  
 4227. Вавйла (Вавйлович, Вавй-
 4228. ловна) — Вавйло, Вавйл,
 4229. разе. Авйло
 4230.  
 4231. Вадйм (Вадймович, Вадймов-
 4232. на) — Вадйм
 4233.  
 4234. Валентий (Валентьевич, Ва-
 4235. лентьевна) и Валент (Ва-
 4236. лентович, Валентовна) —
 4237. Валеній, Валентій, Валент
 4238.  
 4239.  
 4240. Валентйн (Валентйнович, Ва-
 4241. лентйновна) — Валентйн
 4242. Валериан см. Валерьян
 4243. Валерий (Валериевич, Вале-
 4244. риевна) — Валерій
 4245. Валерьян (Валерьянович, Ва-
 4246. лерьяновна) и Валериан
 4247. (Валерианович, Валериа-
 4248. новна) — Валер’ян, Вале¬
 4249.  
 4250.  
 4251. ріан
 4252.  
 4253. Вальдемар, -ра (Вальдемаро-
 4254. вич, Вальдемаровна) —
 4255. Вальдемар
 4256.  
 4257. Варлаам (Варлаамович, Вар-
 4258. лаамовна) а Варлам (Вар-
 4259. ламович, Варламовна) —
 4260. Варлам, разе. Орлам
 4261.  
 4262. Варлампий (Варлампиевич,
 4263. Варлампиевна) — Варлам-
 4264.  
 4265.  
 4266. П1И
 4267.  
 4268. Варсонбфий (Варсонбфьевич,
 4269. Варсонофьевна) — Варсо-
 4270. нофій
 4271.  
 4272. Варфоломей (Варфоломеевич,
 4273. Варфоломеевна) — Варфо¬
 4274.  
 4275.  
 4276. ломій, реже Бартоломїй
 4277. Васйлий (Васйльевич, Ва-
 4278. сйльевна) — Василь
 4279. Вассиан (Вассианович, Вас-
 4280. сиановна) — Вассіан
 4281. Венедйкт (Венедйктович, Ве-
 4282. недйктовна) и Бенедйкт (Бе-
 4283. недйктович, Бенедйктов-
 4284. на) — Венедйкт, Бенедйкт,
 4285. разг. Бенедьо, Бенедь
 4286.  
 4287.  
 4288. 63
 4289.  
 4290.  
 4291.  
 4292. 7
 4293.  
 4294.  
 4295. Вениамйн (Вениамйнович, Ве-
 4296. ниамйновна) — Веніамїн
 4297. Вергйний (Вергйньевич, Вер-
 4298. гйньевна) — Вергїній
 4299. Викентий (Викентьевич, Ви-
 4300. кентьевна) — Вікентій, Ві-
 4301. кент
 4302.  
 4303. Вйктор,-ра (Вйкторович, Вйк-
 4304. торовна) — Віктор
 4305. Викторйн (Викторйнович,
 4306. Викторйновна) — Вікторйн
 4307. Вилен (Виленович, Виленов-
 4308. на) — Вілен
 4309.  
 4310. Вил ьгел ьм (Вил ьгел ьмович,
 4311. Вильгельмовна) — Віль-
 4312. гельм
 4313.  
 4314. Виссарибн (Виссарионович,
 4315. Виссарибновна) — Вісса-
 4316. рібн
 4317.  
 4318. Виталий (Витальевич, Вита-
 4319. льевна) —Віталій
 4320. Витольд (Витбльдович, Ви-
 4321. тбльдовна) — Вітбльд
 4322. Владилен (Владиленович, Вла-
 4323. диленовна) — Владилен
 4324. Владймир,-ра (Владймирович,
 4325. Владймировна) — Володй-
 4326. мир
 4327.  
 4328. Владислав (Владиславович,
 4329. Владиславовна) — Влади¬
 4330. слав ^
 4331.  
 4332. Владлен (Владленович, Влад-
 4333. леновна) — Владлен
 4334. Влас (Власьевич и Власович;
 4335.  
 4336.  
 4337. Власьевна, реж£ Власов-
 4338. на), реже Власий (Власье¬
 4339. вич, Власьевна) — Влас,
 4340. Улас, реже Власій
 4341. Вонифатий (Вонифатьевич,
 4342. Вонифатьевна) и Вонифатий
 4343. (Вонифатьевич, Бонифать-
 4344. евна) — Воніфатій, Ьоні-
 4345. фатій, разе . Боніфат
 4346. Всеволод (Всеволодович, Все-
 4347. володовна) — Всеволод
 4348. Всеслав (Всеславович, Все-
 4349. славовна) — Всеслав
 4350. Вукбл (Вукблович, Вукблов-
 4351. на) — Вакула
 4352.  
 4353. Вячеслав (Вячеславович, Вя-
 4354. чеславовна) — Вячеслав
 4355.  
 4356. Г
 4357.  
 4358. Гаврийл и Гаврйл, Гаврйла,
 4359. разе. Гаврйло (Гаврйлович,
 4360. Гаврйловна) — Гаврйло
 4361. Г алактибн (Г ал актибнович,
 4362.  
 4363. Галактибновна) — Галакті-
 4364. бн, разе . Лахтібн
 4365. Гедебн (Гедебнович, Гедеб-
 4366. новна) — Гедебн
 4367. Геласий (Геласьевич, Гела-
 4368. сьевна) — Геласій
 4369. Гелий (Гел^евич, Гелиевна) —
 4370. Гелій
 4371.  
 4372. Геннадий (Геннадьевич, Ген-
 4373. надьевна) — Геннадій
 4374.  
 4375.  
 4376. 64
 4377.  
 4378.  
 4379.  
 4380.  
 4381.  
 4382. Генрих (Генрихович, Генри-
 4383. ховна) — Генріх
 4384. Георгий (Гебргиевич, Гебр-
 4385. гиевна) — Георгій
 4386. Гераклий (Гераклиевич, Ге-
 4387. раклиевна) — Гераклій
 4388. Герасим (Герасимович, Ге-
 4389. расимовна) — Гарасйм, Ге-
 4390. расйм
 4391.  
 4392. Гервасий (Гервасьевич, Гер-
 4393. васьевна) — Гервасій
 4394. Герман (Германович, Герма-
 4395. повна) — Герман
 4396. Гермоген (Гермогенович, Гер-
 4397. могеновна) — Гермоген
 4398. Глеб (Глебович, Глебовна) —
 4399. Гліб
 4400.  
 4401. Гликерий (Гликерьевич, Гли-
 4402. керьевна) — Гликерій
 4403. Гонбрий (Гонбрьевич, Гонб-
 4404. рьевна) — Гонбрій
 4405. Гбргий (Гбргиевич, Гбрги-
 4406. евна) — Гбргій
 4407. Гордей (Гордеевич, Гордеев-
 4408. на) — Гордій
 4409.  
 4410. Гостоммсл (Г остомьісл ович,
 4411.  
 4412. Тостом ьісловн а) — Госто-
 4413. мйсл
 4414.  
 4415. Григбрий (Григбрьевич, Гри-
 4416. гбрьевна) — Григорій, разе .
 4417. Григбр, Грйгір, Грицькб,
 4418. Гриць
 4419.  
 4420. Гурий (Гурьевич, Гурьев-
 4421. на) — Гурій
 4422.  
 4423.  
 4424. Д
 4425.  
 4426. Давьід (Давьідович, Давндов-
 4427. на) и Давйд (Давйдович,
 4428. Давйдовна) — Давйд
 4429. Дамиан см. Демьян
 4430. Данийл, Данил, Данйла, разг .
 4431. Данйло (Данйлович, Да-
 4432. нйловна) — Данйло
 4433. Дарий (Дариевич, Дариев-
 4434. на) — Дарій
 4435.  
 4436. Дементий (Дементьевич, Де-
 4437. ментьевна) — Дементій
 4438. Демйд (Демйдович, Демйдов-
 4439. на), стар .Диомйд — Демйд,
 4440. стар. Діомйд
 4441.  
 4442. Демьян (Демьянович, Демья-
 4443. новна), стар. Дамиан —
 4444. Дем’ян
 4445.  
 4446. Денйс (Денйсович, Денйсов-
 4447. на), стар. Дионйсий — Де¬
 4448. нйс
 4449.  
 4450. Димитриан (Димитрианович,
 4451. Димитриановна) — Димит-
 4452.  
 4453. ріан
 4454.  
 4455. Димйтрий см. Дмйтрий
 4456. Диомйд см. Демйд
 4457. Дионйсий см. Денйс
 4458. Дмйтрий (Дмйтриевич, Дмйт-
 4459. риевна), реже Димйтрий
 4460. (Димйтриевич, Димйтриев-
 4461. на) — Дмитро
 4462.  
 4463. Добромьі с л (Д об ром ьісл ович,
 4464. Добромьісловна) — Добро-
 4465. мйсл
 4466.  
 4467.  
 4468. З 8-298
 4469.  
 4470.  
 4471. 65
 4472.  
 4473.  
 4474.  
 4475. Доброслав (Добросл авович,
 4476. Доброславовна) — Добро¬
 4477. слав
 4478.  
 4479. Дометни (Дометьевич, Доме-
 4480. тьевна), стар. Дометиан—
 4481. Дометій, стар. Дометіан
 4482.  
 4483. Донат (Донатович, Донатов-
 4484. на) — Донат
 4485.  
 4486. Дорий (Дбриевич, Дбриев-
 4487. на) — Дбрій
 4488.  
 4489. Дорофей (Дорофеевич, Доро-
 4490. феевна) — Дорофій, Дброш,
 4491. разг. Дорохтей
 4492.  
 4493. Досифей (Досифеевич, Доси-
 4494. феевна)—Досифій, Досифей
 4495.  
 4496.  
 4497. Е
 4498.  
 4499. Евгений (Евгеньевич, Евгень-
 4500. евна)—Євген, реоюе Євгеній
 4501. Евграф (Евграфович, Евгра-
 4502. фовна) — Євграф
 4503. Евдокйм (Евдокймович, Евдо-
 4504. кймовна) — Євдокйм, разг .
 4505. Явдокйм
 4506.  
 4507. Евлампий (Евлампиевич, Ев-
 4508. лампиевна) — Євлампій
 4509. Евлогий (Евлогиевич, Евлб-
 4510. гиевна) — Євлбгій
 4511. Евмений (Евменьевич, Евмень-
 4512. евна) — Євмен
 4513.  
 4514. Евсевий (Евсевиевич, Евсеви-
 4515. евна) и Евсей (Евсеевич,
 4516. Евсеевна) — Євсевій, Овсій,
 4517. разг . Євсей
 4518.  
 4519.  
 4520. Евстафий (Евстафьевич, Ев-
 4521. стафьевна), реже Остап (Ос¬
 4522. тапович, Остаповна) — Ос¬
 4523. тап, Євстахій, Євстафій,
 4524. разг. Стахій, Стах
 4525. Евстигней (Евстигнеевич, Ев-
 4526. стигнеевна) — Євстигній
 4527. Евстрат (Евстратович, Евст-
 4528. ратовна) а Евстратий (Ев-
 4529. стратьевич, Евстратьевна)—
 4530. Євстр ат
 4531.  
 4532. Евтйхий (Евтйхиевич, Ев-
 4533. тйхиевна), разг. Евтйх (Ев-
 4534. тйхович, Евтйховна), стар .
 4535. Евтихиан — Євтйхій, разг.
 4536. Євтух, Явтух, стар. Євти-
 4537. хіан
 4538.  
 4539. Евфимиан (Евфимианович, Ев-
 4540. фимиановна) — Євфіміан
 4541. Евфймий см. Ефйм
 4542. Евфрасий (Евфрасьевич, Ев-
 4543. фрасьевна) — Євфрасій
 4544. Евфросйн (Евфросйнович, Ев-
 4545. фросйновна) аЕфросйн (Еф-
 4546. росйнович, Ефросйновна) —
 4547. Євфросйн, Єфросйн
 4548. Егор, -ра (Егбрович, Егбров-
 4549. на) — Єгбр
 4550.  
 4551. Елеазар, -ра (Елеазарович,
 4552. Елеазаровна) и Елизар
 4553. (Елизарович, Елизаров-
 4554. на) —^Єлеазар, Єтизар
 4555. Елий (Елиевич, Елиевна) —
 4556. Єлій
 4557.  
 4558. Елисей (Елисеевич, Елисеев-
 4559.  
 4560.  
 4561. бб
 4562.  
 4563.  
 4564.  
 4565. на) — Єлисей, разе. Ялисей
 4566. Емельян (Емельянович, Емель-
 4567. яновна) — Омелян, разг .
 4568. Омелько
 4569.  
 4570. Епифан (Епифанович, Епи-
 4571. фановна) и Епифаний (Епи-
 4572. фаньевич, Епифаньевна) —
 4573.  
 4574. п • і '
 4575.  
 4576. слііфан
 4577.  
 4578. Еремей (Еремеевич, Еремеев-
 4579. на) и Еремйя (Еремгіевич,
 4580. Еремйевна), стар. Иере-
 4581. мйя — Ярема, Веремій, ре-
 4582. же Єремія, стар . Ієремія
 4583. Ермак см. Ермолай
 4584. Ермйл (Ермйлович, Ермйлов-
 4585. на) — Єрмйл
 4586.  
 4587. Ермолай (Ермолаевич, Ермо-
 4588. лаевна), реже Ермак (Ер-
 4589. макович, Ермаковна) — Єр-
 4590. молай, разг . Ярмолай, ре¬
 4591. же Єрмак
 4592.  
 4593. Ерофей (Ерофеевич, Ерофеев-
 4594. на), стар . Иерофей г —Єро-
 4595. фій, Єрофей, разг. Ярош
 4596. Ефйм (Ефймович, Ефймовна)
 4597. и Евфймий (Евфймиевич,
 4598. Евфймиевна) — Юхйм, ре¬
 4599. же Єфйм, разг. Євтйм
 4600. Ефрем (Ефремович, Ефремов-
 4601. на) — Охрім, Єфрем
 4602. Ефросйн см. Евфросйн
 4603.  
 4604. З
 4605.  
 4606. Захарий (Захарьевич, Захарь-
 4607. евна), Захар (Захарович,
 4608.  
 4609.  
 4610. Захаровна), реже Захария
 4611. (Захарьевич,Захарьевна) —
 4612. Захар, Захарій, разг. За-
 4613. харко
 4614.  
 4615. Зйгмунд (Зйгмундович, Зйг-
 4616. мундовна) — Зйгмунд
 4617. Зйгфрид (Зйгфридович, Зйг-
 4618.  
 4619. фрйДОВНа) — Зйгфр-іД
 4620.  
 4621. Зиновий (Зиновьевич, Зинбвь-
 4622. евна)—Зінбвій, разг. Зінькб
 4623. Зинон (Зинбнович, Зинбнов-
 4624. на) — Зінбн
 4625.  
 4626. Зосйма (Зосймьіч и Зосймо-
 4627. вич, Зосймовна) — Збсим
 4628. Зот (Збтович, Збтовна) — Зот
 4629. Збтик (Збтикович, Збтиков-
 4630. на) — Збтик
 4631.  
 4632. И
 4633.  
 4634. Иаков см. Яков
 4635. Ианикйт см. Аникйта
 4636. Йван (Иванович, Ивановна),
 4637. стар. Иоанн — Іван
 4638. Игнатий (Игнатьевич, Игнать-
 4639. евна) и Игнат (Игнатович,
 4640. Игнатовна) — Ігнат, Гнат,
 4641. Ігнатій
 4642.  
 4643. Йгорь, -ря (Игоревич, Йго-
 4644. ревна) — Ігор
 4645. Иеремйя см. Еремей
 4646. Иеронйм (Иеронймович, Ие-
 4647. ронймовна) — Ієронім
 4648. Иерофей см.- Ерофей
 4649. Измайл (Измайлович, Измай-
 4650. ловна) — Ізмаїл
 4651.  
 4652.  
 4653.  
 4654. 67
 4655.  
 4656.  
 4657.  
 4658. Избсим (Избсимович, Избси-
 4659. мовна) — Ізбсим
 4660. Избт (Избтович, Избтовна) —
 4661. Ізот
 4662.  
 4663. Иларий (Иларьевич, Иларь-
 4664. евна) — Іларій .
 4665.  
 4666. Иларибн (Иларибнович, Ила-
 4667.  
 4668. пнпилпио\_Іпопі Атт Попі Лтт
 4669.  
 4670. ^хіч/іічуипи у х*/ж сл і ч/і і, </ іиріиіі
 4671.  
 4672. Илиан (Илианович, Илианов-
 4673. на) — Іліан
 4674.  
 4675. Илиодор, -ра (Илиодбрович,
 4676. Илиодбровна) — Іліодбр
 4677. Илйрик (Илйрикович, Илй-
 4678. риковна) — Ілірик
 4679. Илья ( род. Ильй) (Ильйч,
 4680. Ильйнична), стар. Илия —
 4681. Ілля, разе. Ількб
 4682. Иннокентий (Иннокентьевич,
 4683. Иннокентьевна) — Інокен-
 4684.  
 4685. • о
 4686.  
 4687. тш
 4688.  
 4689. Иоанн см. Йван
 4690. Иоаннйкий см. Аникей
 4691. Ибв (Ибвович, Ибвовна) —
 4692. Ібв, Йов
 4693.  
 4694. Ибна (Ибнович, Ибновна) —
 4695. Іона, Йбна, разе. Івбн
 4696. Иосафат (Иосафатович, Иоса-
 4697. фатовна) — Иосафат, Оса-
 4698. ’ фат, разг. Сафат
 4699. Иосйй и Иосйя (Иосйевнч, Ио-
 4700. сйевна) — Іосїй, Іосія
 4701. Ибсиф (Ибсифович, Ибсифрв-
 4702. на) и Осип (Осипович, Оси-
 4703. повна) — Йосип, Осип, ре -
 4704. же Йбсиф
 4705.  
 4706.  
 4707. Иосйя сМ. Иосйй
 4708. Ипат (Ипатович, Ипатовна)
 4709. и Ипатий (Ипатьевич, Ипа-
 4710. тьевна) — Іпат, Іпагій
 4711. Ипполйт (Ипполйтович, Ип-
 4712. полйтовна) — Іполйт, разг.
 4713. Полйт
 4714.  
 4715. 1/1 П О 1/ ЩІ IX /Т/Т*-ч А Т
 4716.  
 4717. яа|усіі\^ігігі прак-
 4718.  
 4719. лиевна) — Іраклій
 4720. Ириней (Иринеевич, Ирине-
 4721. евна) и Иринйй (Иринйе-
 4722. вич, Иринйевна) — Іринш
 4723. Иродибн см. Родион
 4724. Исаак, Исаакий см. Исак
 4725. Исав (Исавович, Исавовна) —
 4726. Ісав
 4727.  
 4728. Исай, Исаия (Исаевич, Иса-
 4729. евна) — Ісай
 4730.  
 4731. Исак (Исакович, Исаковна),
 4732. стар. Исаак, Исаакий —
 4733. Ісак, разг. Сакій, стар.
 4734. Ісаак
 4735.  
 4736. Исйдор см. Сйдор
 4737. Иулий см. Юлий
 4738. Иуний см. Юний
 4739. Иустйн см. Устйн
 4740.  
 4741. к
 4742.  
 4743. і
 4744.  
 4745. Казимир, -ра (Казимйрович,
 4746. Казимйровна) — Казимир
 4747. Калйна (Калйнович, Калй-
 4748. новна) — Калйна
 4749. Каллйник (Каллйникович,
 4750. Каллйниковна) — Каленик
 4751.  
 4752.  
 4753. 68
 4754.  
 4755.  
 4756.  
 4757. Каллйст (Каллйстович, Кал-
 4758. лйстовна) — Калїст
 4759.  
 4760. Каллистрат (Каллистратович,
 4761. Каллистратовна) — Кал і ст¬
 4762. рат
 4763.  
 4764. Капитбн (Капитонович, Ка-
 4765. питоновна) — Капітон
 4766.  
 4767. Карнон (Карибнсвич, Кариб-
 4768. новна) —Карібн
 4769.  
 4770. Карл (Карлович, Карловна)—
 4771. Карл
 4772.  
 4773. Карп (Карпович, Карповна) —
 4774. Карпб
 4775.  
 4776. Касьян (Касьянович, Касья-
 4777. новна) и Кассиан (Кассиа-
 4778. нович, Кассиановна) — Ка-
 4779. сян
 4780.  
 4781. Квинтилиан (Квинтилианович,
 4782. Квинтилиановна) — Квін-
 4783. тиліан
 4784.  
 4785. Кесарь, -ря (Кесаревич, Ке-
 4786. саревна) и Кесарий -(Кеса-
 4787. рьевич, Кесарьевна)—Кесар
 4788.  
 4789. Ким (Кймович, Кймовна) —
 4790. Кім
 4791.  
 4792. Киприан см. Куприян
 4793.  
 4794. Кир, -ра (Кйрович, Кйровна)—
 4795. Кир
 4796.  
 4797. Кирей (Киреевич, Киреев-
 4798. на) — Кирей
 4799.  
 4800. Кириак (Кириакович, Кириа-
 4801. ковна) и Кирьяк (Кирьяко-
 4802. вич, Кирьяковна) — Киріак
 4803.  
 4804. Кйрик (Кирикович, Кйриков-
 4805. на) — Кйрик
 4806.  
 4807.  
 4808. Кирйлл (Кирйллович, Кирйл-
 4809. ловна), разе. Кирйла (Ки-
 4810. рйлович, Кирйловна) — Ки-
 4811. рйло
 4812.  
 4813. Кирьяк см. Кириак
 4814. Клавдий (Клавдиевич, Клав-
 4815. диевна) — Клавдій
 4816.  
 4817.  
 4818. V ПОАШІІ/
 4819.  
 4820.  
 4821. ПлЛтТТМ/ЛГ^ТТТТ
 4822.  
 4823.  
 4824. Т/.лЛ
 4825.  
 4826.  
 4827. никовна) — Клебник
 4828. Клим (Клймович, Клймовна)—
 4829. Клим
 4830.  
 4831. Климентий (Климентьевич,
 4832. Климентьевна) и Климент
 4833. (Климентович, Климентов-
 4834. на) — Климентій, Климент
 4835. Кондратий (Кондр атьевич,
 4836.  
 4837. Кондр атьевна) и Кондрат
 4838. (Кондр атович, Кондратов-
 4839. на) — Кіндрат
 4840.  
 4841. Кбнон (Кбнонович, Кбнонов-
 4842. на) — Кбнон, разг. Кбнаш
 4843. Кбнрад (Кбнрадович, Кбн-
 4844. радовна) — Кбнрад
 4845. Константйн (Константйнович,
 4846. Константйновна) — Костян-
 4847. тйн, Кость
 4848.  
 4849. Корней (Корнеевич, Корне-
 4850. евна) — Корнїй
 4851. Корнйл (Корнйловйч, Кор-
 4852. нйловна) и Корнйлий (Кор-
 4853. нйлиевич, Корнйлиевна) —
 4854. Корнйло, Корнйлій
 4855. Король (Корблевич, Корб-
 4856. левна) — Король
 4857. Косма см. Кузьма
 4858.  
 4859.  
 4860. 69
 4861.  
 4862.  
 4863.  
 4864. Ксенофбнт (Ксенофбнтович,
 4865. Ксенофбнтовна) — Ксено¬
 4866. фбнт
 4867.  
 4868. Кузьма (Кузьмйч, Кузьмй-
 4869. нична), опар. Косма —
 4870. Кузьма
 4871.  
 4872. Куприян (Куприянович, Ку-
 4873. прияновна), реже Киприан
 4874. (Киприанович, Киприанов-
 4875. на) — Купріян, разг. Ку-
 4876. пер’ян, Купрій
 4877.  
 4878. Л
 4879.  
 4880. Лавр, -ра (Лаврович, Лавров-
 4881. на) — Лавр, Лавро
 4882.  
 4883. Лаврентий (Лаврентьевич,
 4884. Лаврентьевна) — Лаврен-
 4885. тій, Лаврін
 4886.  
 4887. Лазарь, -ря (Лазаревич, Ла-
 4888. заревна) — Лазар
 4889.  
 4890. Лев (род. Льва) (Львбвич,
 4891. Львбвна), разг . Лев — Лев,
 4892. разг. Левко
 4893.  
 4894. Леон (Лебнович, Лебновна) —
 4895. Лебн
 4896.  
 4897. Леонард (Леонардович, Лео-
 4898. нардовна) — Леонард
 4899.  
 4900. Леонйд (Леонйдович, Леонй-
 4901. довна) — Леонід
 4902.  
 4903. Леонтий (Лебнтьевич, Лебн-
 4904. тьевна) и Лебнт (Лебнто-
 4905. вич, Лебнтовна) — Лебнтій,
 4906. Лебнт, разг . Левко
 4907.  
 4908.  
 4909. Леопбльд (Леопбльдович, Лео-
 4910. пбльдовна) — Леопбльд
 4911. Лбнгин (Лбнгинович, Лбнги-
 4912. новна), Лбгвин (Лбгвино-
 4913. вич, Лбгвиновна) и Лбггин
 4914. (Лбггинович^ Лбггинов-
 4915. на) — Лбгвин
 4916.  
 4917. Лука (Лукйч, Лукйнична) —
 4918. Лука, разг . Лукаш
 4919. Лукан см. Лукиллиан
 4920. Лукйй (Лукйевич, Лукйев-
 4921. на) — Лукій
 4922.  
 4923. Лукиллиан (Лукиллианович,
 4924. Лукиллиановна), реже Лу¬
 4925. кан (Луканович, Луканов-
 4926. на) — Лукіліан, реже Лу¬
 4927. кан
 4928.  
 4929. Лукьян (Лукьянович, Лукья-
 4930. новна) — Лук’ян
 4931. Любйм (Любймович, Любй-
 4932. мовна) — Любйм
 4933. Любомйр, -ра (Любомйрович,
 4934. Любомйровна) — Любомйр
 4935. Любомьісл (Любомйслович,
 4936. Любомьісловна) — Любо-
 4937. мйсл
 4938.  
 4939. Людвиг (Людвигович, Люд-
 4940. виговна) — Людвіг
 4941. Людомйр, -ра (Людомйрович,
 4942. Людомйровна) — Людомйр
 4943.  
 4944. М
 4945.  
 4946. Маврйкий (Маврйкиевич, Мав-
 4947. рйкиевна) ^Мавр,-ра (Мав-
 4948.  
 4949.  
 4950. 70
 4951.  
 4952.  
 4953.  
 4954. рович, Мавровна) — Мав-
 4955. рйкій, Мавр
 4956.  
 4957. Макар, -ра (Макарович, Ма-
 4958. каровна) и Макарий (Ма-
 4959. карьевич, Макарьевна) —
 4960. Макар
 4961.  
 4962. Македон (Македбнович, Ма-
 4963. кедбновна) и Македоний
 4964. (Ма кедон ьевич, Македон ь-
 4965. евна) — Македон
 4966.  
 4967. Макрбвий (Макрбвьевич, Ма-
 4968. кровьевна) — Макрбвій
 4969.  
 4970. М аксиан (Максианович, Мак-
 4971. сиановна) — Максі ан
 4972.  
 4973. Максим (Максймович, Мак-
 4974. сймовна) — Максйм
 4975.  
 4976. Максимиан (Максимианович,
 4977. Максимиановна) — Макси¬
 4978. мі ан
 4979.  
 4980. " Максимильян (Максимилья-
 4981. иович, Максимильяновна)
 4982. и Максимилиан (Макси-
 4983. милианович, Максимил иа-
 4984. новна) — Максиміліан
 4985.  
 4986. Мануйл (Мануйлович, Мануй-
 4987. ловна) — Мануїл, разг . Ма-
 4988. нуйло
 4989.  
 4990. Марат (Маратович, Маратов-
 4991. на) — Марат
 4992.  
 4993. Мардарий (Мардарьевич, Мар-
 4994. дарьевна) и Мардар (Мар-
 4995. дарович, Мардаровна) —
 4996. Мардарій, Мардар
 4997.  
 4998. Мариан см. Марьян
 4999.  
 5000.  
 5001. Марк (Маркевич, Марковна) —
 5002. Марко
 5003.  
 5004. Маркел (Маркелович, Марке-
 5005.  
 5006. ловна) — Маркел, разг. Мар-
 5007. кело
 5008.  
 5009. Маркиан (Маркианович, Мар-
 5010. киановна) — Маркіян
 5011. мартиниан (Мартин ианович,
 5012. Мартиниановна) и Мартьян
 5013. (Мартьянович, Мартьянов-
 5014. на) — Мартиніан, Мартьян
 5015. Мартьін (Мартьінович, Мар-
 5016. тьіновна) — Мартйн
 5017. Мартьян см. Мартиниан
 5018. Марьян (Марьянович, Марья-
 5019. новна) и Мариан (Мариа-
 5020. нович, Мариановна) — Ма¬
 5021. р’ян, Маріан
 5022.  
 5023. Матвей (Матвеевич, Матвеев-
 5024. на), реже Матфей (Матфе-
 5025. евич, Матфеевна) — Мат¬
 5026. вій, разг. Матяш
 5027. Мелетий (Мелетьевич, Мелеть-
 5028. евна) — Мелетій
 5029. Меней (Менеевич, Менеев-
 5030. на) — Меней
 5031.  
 5032. Меркурий (Меркурьевич, Мер-
 5033. курьевна), разг. Меркул
 5034. (Меркулович, Меркул ов-
 5035.  
 5036. на) — Меркурій
 5037. Мефбдий (Мефбдьевич, Ме-
 5038. фбдьевна) — Мефбдій, Ме¬
 5039. тоді й
 5040.  
 5041. Мечислав (Мечиславович, Ме-
 5042. числавовна) — Мечислав
 5043.  
 5044.  
 5045. 71
 5046.  
 5047.  
 5048.  
 5049. Мила» (Миланович, Мила-
 5050. новна) — Милан
 5051. Мйлий (Мйлиевич, Мйлиев-
 5052. на) — Мйлій
 5053.  
 5054. Милослав (Милославович, Ми-
 5055. лославовна) — Милослав
 5056. Мйна (Мйньїч, Мйнична) —
 5057. Мйна
 5058.  
 5059. Мирбн (Миронович, Мирбнов-
 5060. на) —Мирбн
 5061.  
 5062. Мирослав (Мирославович, Ми-
 5063. рославовна) — Мирослав
 5064. Мисайл (Мисайлович, Миса-
 5065. йловна) — Мисаїл
 5066. Митрофан (Митрофанович,
 5067. Митрофановна)— Митрофан
 5068. Михайл и Михайла, разг.
 5069. Михайло (Михайлович, Ми-
 5070. хайловна) — Михайло
 5071. Мнхей (Михеевич, Михеев-
 5072. на) — Михей
 5073.  
 5074. Модест (Модестович, Моде-
 5075. стовна) — Модест
 5076. Моисей (Моисеевич, Моисе-
 5077. евна) — Мойсей, Мусій
 5078. Мокий (Мбкиевич, Мбкиевна)
 5079. и Мокей (Мокеевич, Моке-
 5080. евна) — Мбкій
 5081.  
 5082. Мстислав (Мстисл авович,
 5083. Мстиславовна) — Мстислав
 5084.  
 5085.  
 5086. Н
 5087.  
 5088.  
 5089. Назар, -ра (Назарович, На
 5090. заровна) и Назарий (На
 5091.  
 5092.  
 5093. зарьевич, Назарьевна)
 5094. Назар
 5095.  
 5096. Наркйс (Наркйсович, Наркй
 5097. совна) и Нарцйс (Нарцй
 5098. сович, Нарцйсовна) — Нар
 5099. кйс, Нарцйс
 5100.  
 5101. Натан (Натанович, Натанов
 5102.  
 5103.  
 5104. ТТ о 1 _ Т-1 Г%гпАтТ
 5105.  
 5106. Я<ХІ — х хиіап
 5107.  
 5108.  
 5109. Наум (Наумович, Наумов-
 5110. на) — На^м
 5111.  
 5112. Нафанайл (Нафанайлович, На-
 5113.  
 5114. фанайловна) — Нафана-
 5115. /•
 5116.  
 5117.  
 5118. Нектарий (Нектарьевич, Нек-
 5119. тарьевна) — Нектарій
 5120. Неон (Небнович, Небновна)
 5121. Неон
 5122.  
 5123. Неофйт (Неофйтович, Неофй-
 5124. товна) — Неофіт "
 5125.  
 5126. Нестор, -ра (Несторович, Не-
 5127. сторовна) — Нестор, Нес-
 5128. тір
 5129.